Hoofstuk 19

  1. Inleiding

  “Dit gebeur maar een keer in die geskiedenis van elke kultuurtaal dat die gebruikers daarvan die wonderbaarlike groei werklik meemaak wat plaasvind as die gewone omgangstaal of spreektaal uitstyg tot algemene kultuurtaal van die betrokke taalgebied. Die taalgebruikers wat in daardie tydperk leef, is bevoorreg bokant hulle taalgenote uit ander tydperke. Uit ander tydperke kan mens ook wel vervorming, verandering, wisseling in die taal waarneem, maar in die oorgangstyd tot algemene kultuurtaal is seker van die belangrikste verskynsels waar te neem, verskynsels wat latere taalgenote slegs moeisaam uit die verstarde letterbeeld van vermufte argiefstukke kan agterhaal.” (Coetzee, A.J. 1948. StandaardAfrikaans, bl. 2)

  “Net vyf tale het in die 20ste eeu ontwikkel tot op die hoogste taalvlak: Hebreeus, katalaans, Indonesies, Hindi en Afrikaans.” (P. Mulder 2019. Sukses en selfrespek. Beeld, 12 Maart 2019, bl. 11)

  1. Die vorm van ʼn standaardtaal
  • Wat is standaardisering?

  Aanvullende bronne

  Carstens & Van de Poel 2012. Teksredaksie. (Hoofstuk 2, bl. 80-98.)

  Coetzee, A.J. 1948. Standaard-Afrikaans.

  De Villiers, A. (Anita) 1985. Standaardafrikaans en Omgangsafrikaans in Pretoria.

  Du Plessis, L.T. 1987c. Die politiek van Standaardafrikaans – twee gevalle, bl. 1-19.

  Grebe 2002. Standaardafrikaans: Daar’s ʼn vlieg in die salf, bl. 37-46.

  Grebe 2004. ʼn Prys om te betaal? Die belang van historiese taalnavorsing in ʼn etnies verdeelde samelewing, bl. 133-138.

  Grebe 2012. Op die keper beskou. Oor die ontstaan van Afrikaans.

  Hugo (red.) 2009. Halala Afrikaans. (Hoofstuk 6, bl. 63 en verder.)

  Kotzé, E.F. 2011. Demokratisering en standaardisering – teenstrydige doelwitte vir inheemse tale, bl.. 746-757.

  Kotzé, E.F. 2014b. Afrikaans as besitting, en die vraagstuk van herstandaardisering, bl. 635-655.

  Loots, S. 2015b. Swak Afrikaans stuur taal terug kombuis toe, bl. 6.

  McKaiser 2016b. Afrikaans is nog lank nie bevry nie, bl. 4.

  McLachlan 2015a. Só maak jy taalwonder randtaaltjie.

  McLachlan 2016c. Standaardafrikaans, standaardspelling en die AWS, bl. 477-501.

  Odendaal, P. 2015. Standaardafrikaans kort ʼn ‘make-over’, bl. 9.

  Odendal, F.F. 1975. Aspekte van taal. (Hoofstuk 11, bl. 40-48.)

  Odendal, F.F. 1996. Watter rol het Standaardafrikaans nog te speel?, bl. 12-15.

  Steyn, J.C. 1987. ʼn Vroeë poging tot taalkorpusbeplanning in Afrikaans, bl. 143-163.

  Steyn, J.C. 2014a. ‘Ons gaan ’n taal maak’. Afrikaans sedert die Patriot-jare. (Hoofstuk 7.)

  Scholtz, L. 2014b. Van wie se taal praat ons nou?, bl. 6.

  Van den Berg, L. 1999. Afrikaans praat saam in die wêrelddorp, bl. 11.

  Webb 1985. Taalnorme en Afrikaans. ʼn Geval van twyfel of vertwyfeling, bl. 70-107.

  Webb 1989. Die Afrikaanse variasietaalkunde, bl. 412- 435.

  Comer 2013. Jacques van Keymeulen: ‘Dialect is de moeder van de standaardtaal’, bl. 98-100.

  Comer 2014c. Luc Devoldere: Standaardtaal is geen politie-agent, maar een wegwijzer, bl. 59-61.

  Haeseryn e.a. 1997. Algemene Nederlandse Spraakkunst.

  Van der Horst 2008a. Het einde van de standaardtaal. Een wisseling van Europese taalcultuur.

  Van der Wal & Van Bree 2008. Geschiedenis van het Nederlands. (Hoofstuk 12, bl. 342 en verder)

  Van Istendael 2012. De sleutel tot de grote wêreld. Standaardtaal leren als weg naar verheffing, bl. 54-56.

  Deumert 2000. Language planning and policy, bl. 388-394

  Finegan & Besnier 1989. Language: Its structure and use, bl. 382 e.v., 496-517.

  Haugen 1966. Dialect, Language, Nation, bl. 922-935.

  Haugen 1987. Blessings of Babel: Bilingualism and Language Planning.

  Kotzé, E.F. 2012a. Standardization and mainstreaming – “Die kloutjie by die oor‟, bl. 30-43.

  Mesthrie e.a. 2000. Introducing sociolinguistics.

  Milroy, J. 2001. Language ideologies and the consequences of standardization, bl. 530-555.

  Milroy, J. 2007. The process of standardization, bl. 146-159.

  Milroy & Milroy 1992. Authority in language: investigating language prescription and standardisation, bl. 22 e.v.

  Neustupný 1970.  Basic types of language treatment, bl. 78-117.

  Van den Berg, M. (Ria) 2005. Standard Afrikaans and the different faces of “Pure Afrikaans” in the twentieth century, bl. 144-165.

  Wardhaugh 2006. Introduction to Sociolinguistics.

  Webb 2002. Language in South Africa: the role of language in national transformation, reconstruction and development. BLL???

  Hock, H.H. & B.D. Joseph 2019. Language History, Language Change, and Language Relationship. An Introduction to Historical and Comparative Linguistics. Berlyn: De Gruyter Mouton. (Hoofstuk 1o.)

  • Oor Afrikaans as taal van normering

  Carstens, W.A.M. 2014. Normatiewe taalkunde, bl. 347-372.

  Carstens & Van de Poel 2012. Teksredaksie. (Hoofstuk 2, bl. 80-98.)

  Combrink, J.G.H. 1986. Taalnorme in Afrikaans, bl. 46-62.

  De Villiers, M. 1977. Die plek van die normatiewe in die taalkunde, bl. 1-19.

  Van Bree, C. & A. van Santen (reds.) 1996. Leidse mores: aspecten van taalnormering.

  Bartsch 1987. Norms of language. Theoretical and practical aspects.

  Joubert, J-J. 2018. In liefde ontvang en gebore. RapportErfenis, September 2018, bl. II-III.

  Van Wyk, J. 2019. Gun Standaardafrikaans steeds sy plek in die sonlig. Geplaas 13 April 2019. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/gun-standaardafrikaans-steeds-sy-plek-in-die-sonlig-20190412

  Internetskakel

  Wikipedia 2014 (39). Standaardtaal.

  2.2   Standaardisering van die spelling

  2.2.1        “Ons skryf so’s ons praat”

  2.2.2        Die Akademie moet die spelreëls saamstel

  Aanvullende bronne

  Anoniem 1915. Spelling van het Afrikaans. Regels door de ZA Akademie vastgesteld, bl. 129-134. (Eerste poging tot reëls.)

  AWS 10: Afrikaanse Woordelys en Spelreëls 2009.

  Carstens, W.A.M. 2011. Norme vir Afrikaans. (Hoofstuk 5.)

  Carstens, W.A.M. 2018. Norme vir Afrikaans. (Hoofstuk 5.)

  Carstens & Van de Poel 2012. Teksredaksie, bl. 355-362.

  Coetzee, A.J. 1948. Standaard-Afrikaans.

  Eksteen 1984. Die rol van die Akademie in die standaardisering van Afrikaans, bl. 56-66.

  Eksteen 1985a. Die rol van die Akademie in die standaardisering van die Afrikaanse spelling, bl. 169-200.

  Grosskopf 1917. Boekbespreking: Afrikaanse woordelijs en spelreëls, bl. 7.

  Hugo (red.) 2009. Halala Afrikaans. (Hoofstuk 3, bl. 64-68.)

  J.P. 1919. Ons Spelreëls, bl. 193-194.

  Kroes 1985. Die doeltreffendheid van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls as handleiding en naslaanbron by die onderrig van Afrikaans op tersiêre vlak, bl. 328-345.

  Le Roux, T.H. 1950. Die geskiedenis van die Afrikaanse spelling, bl. 89-115.

  Malan, S.I. 1963. Die spelling van Afrikaans.

  Malherbe, D.F. 1959. Die beginjare van die S.A. Akademie, bl. 34-35.

  Raidt 1994e. Historiese perspektief op die normering van Afrikaans, bl. 311-328.

  Smith, J.J. 1920. Die spellingsprotes van die Noorde, bl. 295-298.

  Steyn, J.C. 1987. ʼn Vroeë poging tot taalkorpusbeplanning in Afrikaans, bl. 143-163.

  Steyn, J.C. 2014a. ‘Ons gaan ’n taal maak’. Afrikaans sedert die Patriot-jare. (Hoofstuk 7.)

  Van Huyssteen, G.B. 2016c. ‘Woordelys & spelreëls’ vier eeu van Afrikaans, bl. 23.

  Van Huyssteen, G.B. 2017e. 11de AWS wys hoe taal groei met tydsgees, bl. 13.

  Van Rensburg, M.C.J. 2017b. Toe die maak van die Afrikaanse woordelyste en spelreëls ook perdekoop was.

  Van Zyl, H.S. 1932. Die spellingooreenkoms, bl. 35.

  Kriel, M. 2006. Ruining “die wonder van Afrikaans”: a critique of attempts to regulate the spelling of colloquialisms, bl. 100-117.

  De Wet, J. 2019. Red ons tog van swak spelling! Geplaas 13 Febr. 2019. https://www.netwerk24.com/Stemme/Die-Student/red-ons-tog-van-swak-spelling-20190213

  Internetskakel

  Wikipedia 2013 (116). Verwantschap tussen Afrikaans en Nederlands.

  2.2.3        Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns (1909)

  Aanvullende bronne

  Brink, L.E. 2017. SA Akademie se tuiste, oud en nuut, bl. 230-231.

  Coetser 1989. ʼn Teks-immanente ekserpering van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskape en Kuns se rol in die bevordering van Afrikaans: konkurrensie en konsepsie, bl. 74-84.

  Du Buisson 1959. Die Akademie en die geestelike wasdom van die Afrikaner, bl. 84-94.

  Garbers 1984. Toekomsblik, bl. 1984: 184-185.

  Geldenhuys, D.J.C. 1984. Hoe werk die Akademie?, bl. 19-38.

  Grové, A.V. 1984. Die Akademie en die Afrikaanse letterkunde, bl. 539-555.

  Fencham 1984. Die pad van die Akademie (1909-1984), bl. 3-18.

  Hertzog & Nienaber 1950. Op brandwag vir ons taal: die geskiedenis en werksaamhede van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

  Hugo (red.) 2009. Halala Afrikaans. (Hoofstuk 3, bl. 64-67.)

  Landman, K. 2016. Daar is nie tyd vir dr. Prinsloo se kleinserigheid, bl. 23.

  Louw, P. (Philip) 2017. Afrikaans se gideonsbende: die oud- en huidige Taalkommissielede se seminaar op 3 Augustus 2017 – persoonlike waarnemings.

  Malherbe, D.F. 1959. Die beginjare van die S.A. Akademie, bl. 34-35.

  Moll 1984. Die Akademie se  bevordering van die Geskiedenis en ander geesteswetenskappe, bl. 67-95.

  Nienaber, P.J. 1951. Die geskiedenis van Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, bl. 189-193.

  Nienaber & Nienaber 1967. Die opkoms van Afrikaans as kultuurtaal, bl. 55-58.

  Steyn, J.C. 1991b. ʼn Politieke storm oor die Akademie, bl. 271-281.

  Swanepoel, C. 1984. Die Akademie se erepennings op die gebied van musiek en ballet, bl. 123-127.

  Pienaar, E.C. 1943. Die Triomf van Afrikaans. (Hoofstuk V, bl. 316-319.)

  Pienaar, W.J. 2016. Hulp te kry vir Afrikaanse akademiese werk, bl. 15.

  Van Huyssteen, G.B. 2018c. Namibiërs is deel van Afrikaanse gemeenskap, bl. 13.

  Van Rensburg, M.C.J. 2012. So kry ons Afrikaans. (Hoofstuk VI, bl. 113-120.)

  Werth 1984. Die beeldende kunste in Suid-Afrika: 75 jaar, bl. 96-113.

  Van der Hoven 1984. Die toneel en die rolprentkuns, bl. 114-122.

  Glorie 2013b. Interview met Akademievoorzitter Wannie Carstens. ‘Wij hebben de opdracht om het goed te maken’, bl. 134-135.

  Pienaar, C. 2019. 118 beurse om nagraads in Afrikaans te skryf. Geplaas 6 April 2019. https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/talle-kry-beurse-om-nagraads-in-afrikaans-te-skryf-20190405

  Van Eeden, J. 2018. Die Akademie dra ʼn nuwe jas. Geplaas 25 Aug. 2018. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/die-akademie-dra-n-nuwe-jas-20180824

  Van Eeden, J. 2019. ‘Taal is ʼn besige ekologie.’ By, Beeld, 6 Julie 2019, bl. 4-5. https://www.netwerk24.com/Stemme/Profiele/taal-is-in-n-besige-ekologie-20190705 (Oor nuwe HUB van SA Akademie met ingang 1 Julie 2019)

  Internetskakels

  Wikipedia 2013 (229). Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

  Terblanche, E. 2018. DF Malherbe (1881–1969). Geplaas 20 Junie 2018. https://www.litnet.co.za/df-malherbe-1881-1969/ (Oor die lewe en werk van DF Malherbe, eerste professor in Afrikaans; skrywer, taalstryder, lid van Taalkommissie)

  2.3     Standaardisering van die grammatika

  Aanvullende bronne

  De Klerk, G.J. 1968. Stand van Afrikaanse taalkunde en Bronnegids, bl. 282-295.

  Hesseling 1914. Nieuwe geschriften over het Afrikaans, bl. 501-506.

  Langner, D. & D. du Plessis 2015. Taalpioniers, bl. 52-55.

  Nienaber, P.J. 1943-1967. Bibliografie van Afrikaanse boeke, 6 Vols.

  Ponelis 1989a. Die aard en die bestudering van die Afrikaanse taal, bl. 31-35.

  Kettley 1971. Suid-Afrikaanse Linguistiese Bronnegids.

  Valkhoff 1971. Descriptive bibliography of the linguistics of Afrikaans: A survey of major works and authors, bl.455-500. (ʼn Goeie oorsig oor vroeë Afrikaanse taalkundige publikasies tot 1970.)

  Van Rooy & M. Pienaar 2006. Trends in recent South African linguistic research, bl. 191-216.

  Willemyns 2013. Dutch. Biography of a Language. (Hoofstuk 8. Bl. 226-227.)

  • Afrikaanse taalkundiges

  Proff DB Bosman, EF Kotzé, Anna Coetzee, Jaap (JC) Steyn

  Proff Fritz (FA) Ponelis, Rufus (RH) Gouws, Ilse Feinauer

  Proff WAM Carstens, FS Hendricks

  https://atterburytrust.org/wp-content/uploads/2015/04/Prof-Gerhard-van-Huyssteen.jpg

  Proff Gerhard (GB) van Huyssteen, Nerina Bosman

  Prof Roy Pheiffer (UK)

  2.4     Standaardisering van die woordeskat

  Aanvullende bronne

  Carstens, W.A.M. 2011. Norme vir Afrikaans. (Hoofstuk 4; bl. 128-139, Hoofstuk 7.)

  Coetzee, A.E. 2007. Russies en Afrikaans se gemeengoed: internasionale woorde en ander leenwoorde, bl. 259-275.

  Du Toit, P.J. 1989. Taalleer vir onderwyser en student. (Hoofstuk 2.)

  Eksteen 1969. Die leksikologie van Afrikaans, bl. 30-43.

  Eksteen 1985b. Woord vir woord – Kort bydraes oor die woordeskat van Afrikaans.

  Hugo (red.) 2009. Halala Afrikaans. (Hoofstuk 3, bl. 68-70.)

  Langner, D. & D. du Plessis 2015. Taalpioniers, bl. 52-55.

  Pretorius, W.J. 2008. Wedersydse kulturele verryking in die ontwikkelingsgang van Afrikaans en die Afrikatale in Suid-Afrika, bl. 85-111.

  Van der Merwe, H.J.J.M. 1972a. Die Afrikaanse woordeskat, bl. 111-147.

  Van der Merwe, H.J.J.M. 1972b. Taalbeïnvloeding en taalvermenging, bl. 240-264.

  images.bidorbuy.co.za/user_images/179/1666179/1666179_120724102746_IMG_5669.jpg

  • Die invloed van Engels op die woordeskat van Afrikaans.

  Basson e.a. 1982. Afrikaans vir die student: Die suiwer woord.

  Carstens, W.A.M. 2011. Norme vir Afrikaans. (Hoofstuk 7.) (Sien op bl. 307 vir meer bronne oor taalsuiwerheid en wat dit behels.)

  Hattingh, J.M. 1984. Bedreig die rekenaar die Afrikaanse taal?, bl. bl. 8-9.

  Le Roux, T.H. 1962. Afrikaanse taalstudies. (bl. 223-251 oor anglisismes.)

  Rousseau, H.J. 1937. Die invloed van Engels op Afrikaans.

  Schoonees 1965. Ons plig teenoor Afrikaans, bl. 35.

  Terblanche, H.J. 1975c. Die invloed van Engels op Afrikaans, bl. 140-143.

  Van Rensburg e.a. 1997. Afrikaans in Afrika. (Hoofstuk 4, bl. 47-50.)

  Kriel, M. 2006. Ruining “die wonder van Afrikaans”: a critique of attempts to regulate the spelling of colloquialisms, bl. 100-117.

  2.4.1        Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (1926)

  “Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) is ’n omvattende sinchroniese verklarende woordeboek. Die woordeboek is omvattend deurdat dit eerstens ten doel het om die Afrikaanse woordeskat in sy wydste omvang op te neem (maw alle variëteite van Afrikaans word opgeneem). ’n Woordeboek soos die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT), daarenteen, wat ’n standaardwoordeboek is, beskryf (grootliks) een variëteit van Afrikaans, naamlik die standaardvariëteit (hoewel HAT 6 ook ’n beperkte dog groeiende versameling leksikale items uit ander variëteite insluit wat vollediger in die WAT bewerk word). Tweedens bied die WAT ook ’n groot verskeidenheid tipes inligting aan woordeboekgebruikers in die bewerking van ’n woord (oftewel lemma) (byvoorbeeld woordsoort, lettergreepverdeling, woordklem, morfologie, sinonieme, verwante woorde, gebruiksfeer, voorbeeldsinne, uitdrukkings, ens). Laastens gaan die WAT ook omvattend te werk ten opsigte van die bewerking van lemmas: al die moontlike betekenisse of betekenisonderskeidings wat ’n woord in Afrikaans kan hê, word in die WAT weerspieël, terwyl ’n woordeboek soos HAT slegs die gebruiklikste betekenisse of betekenisonderskeidings weergee. Die woord silinder het byvoorbeeld in HAT twee betekenisonderskeidings teenoor die WAT se agt betekenisonderskeidings.” (Van Heerden & Odendaal 2017. Die WAT dokumenteer Afrikaans in sy wydste omvang.  https://www.litnet.co.za/die-wat-dokumenteer-afrikaans-sy-wydste-omvang/)

  “Woordeboeke soos die HAT (eintlik ’n handwoordeboek of standaardtaalwoordeboek van Afrikaans) en die WAT (’n omvattende woordeboek) probeer die ‘werklikheid van taalgebruikers weerspieël’, maar het nog lank nie die antwoorde op al hul vrae nie. Waar lê die grens tussen ’n uitspraakvariant en ’n wisselvorm? Wisselvorme kan opgeneem word as lemmas (trefwoorde in die woordeboek), maar uitspraakvariante word nie deur  woordeboekmakers as lemmas opgeneem nie.” (Botha, W.F. 2019. WAT op pad om dydelik te wees. Rapport Weekliks, 15 Julie 2019, bl. 11. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/wat-op-pad-om-dydelik-te-wees-20190714)

  Aanvullende bronne

  • Oor die WAT 

  Gebou waarin die WAT op Stellenbosch gehuisves is.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/DavidKramer.jpg/220px-DavidKramer.jpg

  https://www.facebook.com/204862524084/photos/a.204970149084/10156834645279085/?type=3&is_lookaside=1

  Redaksie WAT 2018

  Botha, W.F. 2003. Die impak van die leksikografieteorie op die samestelling van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal.

  Botha, W.F. (red.) 2003. ʼn Man wat beur. Huldigingsbundel vir Dirk van Schalkwyk.

  Carstens, S. 2005. WAT se deel XII hou Afrikaans blink, bl. 9.

  Carstens, W.A.M. 2011. Norme vir Afrikaans. (Hoofstuk 9, bl. 380, 396-397.)

  De Vries, A. 2006. WAT. ʼn Boek vol woorde!, bl. 1.

  De Vries, W. 2016b. Woordeboek van die Afrikaanse Taal vier sy 90ste verjaarsdag, bl. 8.

  Du Plessis, J.C.M.D. (red.) 1995. Die leksikograaf as eksegeet.

  Du Plessis, M. 2006. Die WAT op tagtig jaar, bl. 20.

  Fourie, M. 2011. Woordeboek van die Afrikaanse Taal word 85.

  Gericke, W. 1991b. Vroeë woordelyste en woordeboeke in verband met Afrikaans, bl. 104-112.

  Gouws, R.H. 2016a. Die WAT bly “verstommend gesond as neëntigjarige”.

  Gouws, R.H. 2016b. Enkele minder bekende woordeboekmonumente, bl. 355-370.

  Harteveld 1994.  Die invloed van rekenarisering op die leksikografiese praktyk in die Buro van die WAT.

  Hugo (red.) 2009. Halala Afrikaans. (Hoofstuk 3, bl. 74-79.)

  Langner, D. & D. du Plessis 2015. Taalpioniers, bl. 53-54.

  Lombard, F. 2004. Wat die Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal aan die ander tale van Suid-Afrika en Afrika bied, bl. 30-34.

  Odendaal, G. 2017. Die rol van die Universiteit Stellenbosch se Departement Afrikaans en Nederlands in die ontwikkeling van die Afrikaanse leksikografie deur sy betrokkenheid by die Woordeboek van die Afrikaanse Taal.

  SA Akademie 1947. Medewerking onttrek aan Groot Woordeboek. Verklaring van Suid-Afrikaanse Akademie, bl. 5, 7, 9, 13, 18.

  Schoeman, Le R. 2016b. Afrikaans wys sy kluis.

  Schoonees 1958. Rondom die Woordeboek.

  Snijman 1975. U woorde, u woordeboek.

  Steyn, J.C. 2014a. ‘Ons gaan ʼn taal maak’. Afrikaans sedert die Patriotjare. (Hoofstuk 9.)

  Van Heerden & Odendaal 2017. Die WAT dokumenteer Afrikaans in sy wydste omvang.  https://www.litnet.co.za/die-wat-dokumenteer-afrikaans-sy-wydste-omvang/

  Van Schalkwyk & Kroes 1982. Doeltreffende Afrikaans. (Hoofstuk 7, bl. 96-110 oor “Woordbetekenis en woordeboeke”.)

  Van Wyk, H. 2002. Dié wat weet wat is WAT, kan help, bl. 5.

  Glorie 2016g. Woordenboek in een veranderende wereld, bl. 152-153.

  Gouws & Ponelis 1992. Issues in the development of Afrikaans lexicography, bl. 1-44.

  Beukman, B. 2019. ‘Om engele uit klip te verlos.’ Beeld, 31 Mei 2019, bl. 17. https://www.netwerk24.com/Stemme/Profiele/om-engele-uit-klip-te-verlos-20190530

  Botha, W.F. 2019. WAT op pad om dydelik te wees. Rapport Weekliks, 15 Julie 2019, bl. 11. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/wat-op-pad-om-dydelik-te-wees-20190714  (Reaksie op S. Loots 2019 se artikel.)

  Botha, W.F. 2020. Woordeboeke kan nie ‘simpel’ woorde ignoreer. Die Burger, 14 Julie 2020.

  Botha, W.F. 2020. Uitvoering vorder al van tienjaarplan om ‘WAT’ te voltooi. By, Die Burger, 1 Aug. 2020. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/uitvoering-vorder-al-van-tienjaarplan-om-wat-te-voltooi-20200731[1]

  Loots, S. 2019. ‘WAT’ sonder dié woorde maak mens soema vies. Rapport Weekliks, 7 Julie 2019. https://www.netwerk24.com/Vermaak/Boeke/wat-sonder-die-woorde-maak-mens-soema-vies-20190705  (Oor woorde wat ontbreek in WAT 15)

  Luther, J. 2019. Deel 15 van ‘WAT’ rede om fees te vier. Beeld, 3 Mei 2019, bl. 10. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/deel-15-van-wat-n-rede-om-fees-te-vier-20190502

  Luther, J. 2019. AWEA, ’n aanbouwoordeboek vir Afrikaans. Geplaas 4 Julie 2019. https://viva-afrikaans.org/lees-luister/blog/item/497-awea-ons-bou?sfns=mo (AWEA = Algemene Woordeboek van Eietydse Afrikaans); https://viva-afrikaans.org/portale/woordeboekportaal/woordeboek-van-eietydse-afrikaans

  Luther, J. 2019. Woordeboek van eietydse taal vir almal. Beeld, 5 Julie 2019, bl. 10. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/woordeboek-van-eietydse-taal-vir-almal-20190704 (Oor die opbou van ’n eietydse woordeboek vir Afrikaans, ’n woordeboek wat konstant deur VivA  uitgebrei gaan word.)

  Luther, J. 2019. Afrikaans se verklarende woordeboeke: gister, vandag en môre. Geplaas 19 Des. 2019. https://www.litnet.co.za/afrikaans-se-verklarende-woordeboeke-gister-vandag-more/

  Luther, J. 2019 –. Woordeboek van Afrikaans Vandag. Kaapstad. Aanlyn by www.afrikaans-vandag.co.za. Soos op 12 Desember 2019.

  Winterbach, I. 2019. Woorde soos vrugte van die soetpeulboom. Beeld, 12 Aug. 2019, bl. 9. (Resensie WAT, deel XV) https://www.netwerk24.com/Vermaak/Boeke/woorde-soos-vrugte-van-die-soetpeulboom-20190811

  • Oor die HAT (6de uitgawe, 2015)

  Hendricks, C. 2015. Woordeboek vind weer sy bruin bron. Afrikaans verryk met Kaapse variante.

  Hugo 2015a. Daar is nog baie skop in dié ‘antie’, bl. 13.

  Langner, D. & D. du Plessis 2015. Taalpioniers, bl. 54.

  Luther e.a. (reds.) 2015 (6de, hersiene uitgawe). Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal.

  • Oor leksikografie as vakgebied

  Alberts, M. 1988. Die rekenarisering van vakleksikografie, bl. 1-19.

  Du Plessis, J.C.M.D. (red.) 1995. Die leksikograaf as eksegeet.

  Bergenholz, H. & R.H. Gouws 2012. What is Lexicography?, bl. 31-42.

  Jackson, H. 2002. Lexicography: an introduction.

  Internetskakels

  Wikipedia 2014 (42). Lexicography.

  Wikipedia 2014 (43). Woordenboek.

  • Oor die leksikologie as vakgebied

  Eksteen 1969. Die leksikologie van Afrikaans, bl. 30-43.

  Eksteen 1989. Die Afrikaanse woordeskat, bl. 358-381.

  Internetskakels

  Wikipedia 2014 (40). Lexicologie.

  Wikipedia 2014 (41). Lexicology.

  a3.img.bidorbuy.co.za/image/upload/user_images/528/852528_100519125842_Verklarende_afrikaanse_woordeboek.jpg

  2.4.2        Die ontwikkel van terminologie in en vir Afrikaans: taal van wetenskap en tegnologie

  Met die oog op Afrikaanse onderwys is meer as 45 vakwoordeboeke en terminologielyste in Afrikaans ontwikkel vir byvoorbeeld die mediese, rekenaar-, ruimte- en vele ander velde. Net vyf tale het in die 20ste eeu ontwikkel tot op die hoogste taalvlak: Hebreeus, katalaans, Indonesies, Hindi en Afrikaans.” (P. Mulder 2019. Sukses en selfrespek. Beeld, 12 Maart 2019, bl. 11)

  “Afrikaans het meer as 450 vakwoordeboeke.” (https://afrikaans.com/taalnuus/twintig-moet-weet-feite-oor-afrikaans/)

  Aanvullende bronne

  Alberts, M. 2000. Terminology Management at the National Language Service, bl. 234-251.

  Alberts, M. 2010. National Language and Terminology Policies – A South African perspective.

  Alberts, M. 2011. National Lexicography Units: Past, Present, Future, bl. 23-52.

  Alberts, M. 2017. Terminology and Terminography.

  Anoniem 1952. Die Wetenskap en Afrikaans, bl. 5.

  Aucamp 1975. Kán en mág Afrikaans alles sê?, bl. 38-39.

  Boshoff 1959b. Die wonder van Afrikaans as vaktaal, bl. 148-158.

  Botha, D.J.J. 1977. Resensie: Steenkamp, W.F.J. (Hoofredakteur). Ekonomiewoordeboek / Economics Dictionary. Durban: Butterworth ,1976, bl. 325-329.

  Brink, A. 2016. Afrikaans, jou lekker ding!, bl. 162.[2]

  Cluver & Scheffer (reds.). 1984. RGN-ondersoek na vaktaalaangeleenthede in Suidelike Afrika: Verslag van die ondersoek na organisatoriese aangeleenthede op vaktaalgebied.

  Craven e.a. 1972. Rugbyterme: Eng.-Afr. 1,827 terme.

  De Jongh 1973. Is ons vaktaal doodgebore? I, bl. 30-36.

  De Jongh 1974. Is ons vaktaal doodgebore? II, bl. 47-54.

  De Vries, J.L. 1951. Afrikaans in die Poskantoor.

  Du Plessis, E.P. 1975. Eers moes daar vertaal word, bl. 37-38.

  Eloff, K. 2017. “Die verskuiwing van wetenskapstaalgebruik in die wêreld het implikasies vir die behoud van die Afrikaanse vaktaal.”

  Esterhuyse, W.P. 1975. Afrikaans as wetenskapstaal, bl. 20-22.

  Gouws, R.H. 2016b. Enkele minder bekende woordeboekmonumente, bl. 355-370.

  Hartman 1974. Afrikaans en die musiek, bl. 262-277.

  Langner, D. & D. du Plessis 2015. Taalpioniers, bl. 72-73.

  Mboweni, O. 2017. Stel ʼn voorbeeld as akademiese taal. Beeld, 16 Sept. 2017, bl. 13.

  Mouton, J. Afrikaans as wetenskapstaal in Suid-Afrika, bl. 370-385.

  Naudé, M. 1974. Afrikaans as wetenskapstaal, bl. 174-185.

  Picard 1976. Die probleem van normering in die Afrikaanse vaktaal. bl. 1-20.

  Picard 1985. Die normering van Afrikaanse vakterminologie, bl. 269-291.

  Pieterse, M.J. 1982. Waarom sou die chemikus in Afrikaans publiseer? South African Journal of Science and Technology, 1(1): 10-15.

  Posthumus 1936. Die rol van vertaling in die opbou van ʼn Afrikaanse krygstaal by die Departement van Verdediging.

  Posthumus 1965. Termkunde, bl. 193-209.

  Redelinghuys, P. 2011. Laat jou kanonpoot hard met die net raas, bl. 6.

  Roode 1950. Engels-Afrikaanse terminologie van musiek.

  Sonnekus 1967. Die ontwikkeling van die Afrikaanse vaktaal 1910-1967.

  Steyn, J.C. 2014a. ‘Ons gaan ʼn taal maak’. Afrikaans sedert die Patriotjare. (Hoofstuk 9, bl. 216-218; Hoofstuk 12, bl. 321-324.)

  Terblanche, H.J. 1946a. Die Afrikaanse vaktaal, bl. 44-45, 72-73.

  Terblanche, H.J. 1946b. Die Afrikaanse vaktaal: raadpleging van vakmanne, bl. 29, 60-61.

  Terblanche, H.J. 1974. Afrikaans as vak- en tegniese taal, bl. 186-197.

  Terblanche, H.J. 1974. Afrikaans as vak- en tegniese taal. In Kok, B.J. (red.) 1974: 186-197.

  Terblanche, H.J. 1975a. Die Afrikaanse vaktaal, bl. 80-92.

  Terblanche, H.J. 1975b. Nuwe vakwoorde in Afrikaans, bl. 73-82.

  Van Aarde 1997. Afrikaans kan nét soos Engels boul en kolf, bl. 7.

  Van der Merwe, H.J.J.M. 1972. Die Afrikaanse woordeskat, bl. 111-147.

  Van Huyssteen, G.B. 2016a. Hou jou nek styf vir Griekse Afrikaans, bl. 13.

  Van Rensburg e.a. 1997. Afrikaans in Afrika. (Hoofstuk 6, bl. 66-68.)

  Van Zyl, M.S. 1963. Die taal van die wetenskap en die tegniek, bl. 130-148.

  Veewagter 2000. Afrikaans is wél bevoeg as vaktaal, bl. 8.

  Viljoen, C. 2004. Afrikaans op die terrein van die natuurwetenskappe en tegniek, bl. 115-124.

  Wessels, L. 1990. Só is sportterme ver-afrikaans, bl. 42.

  Woordeloos, Modimolle 2018. Afrikaans nie gerat vir veranderinge, bl. 15.

  Martin, W. & M. Thelen 2017. Vaktaal. Van achterhand tot zwavelveel elfenbankje. Amsterdam: AUP.

  Ponelis, F.A. 1999.Afrikaans a a language of science. In Wiegand, H.E. (ed.) 1999. Sprache und Sprachen in den Wissenschaften: Geschichte und Gegenwart. Berlin, Germany; de Gruyter. Bl. 686-715.

  • Afrikaans as vertaaltaal

  Beukes A-M. 1994. Vertaling in Suid-Afrika by ’n kruispad, bl. 101-108.

  Hugo (red.) 2009. Halala Afrikaans. (Hoofstuk 4, bl. 86-89.)

  Picard, J. 1988. Vertalers en vertalings: ‘n handleiding in Afrikaans vir taalpraktisyns.

  Posthumus 1936. Die rol van vertaling in die opbou van ʼn Afrikaanse krygstaal by die Departement van Verdediging.

  Posthumus 1955. Die eeu van vertaling, bl. 21-25.

  Stehle 2014a. Afrikaanse werke wêreldwyd vertaal, bl. 21.

  Van Blerk 1956. Die taalywer van J.F.W. Grosskopf, bl. 23-24.

  Beukes A-M. 2005. The status of translation and interpreting in South Africa, bl. 16-21, 31.

  www.nb.co.za/Books/Big/pharos_covers/2007/Mini%20woordeboek%20new.jpg

  images.bidorbuy.co.za/user_images/433/979433_091021105953_1310engafr1.JPG

  ecx.images-amazon.com/images/I/41%2B5dqN0soL._SX258_BO1,204,203,200_.jpg

  https://pictures.abebooks.com/isbn/9780627011733-us.jpg

  https://img.bidorbuy.co.za/image/upload/v1506957850/user_images/314/2261314/171002172405_Image.jpg

  https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61OCV4t4WIL._SY291_BO1,204,203,200_QL40_.jpg

  https://www.graffitibooks.co.za/images/books/5acdbcab0a385/9780195990492.jpg

  https://www.graffitibooks.co.za/images/books/export0000000/img_9781869194826.jpg

  https://www.graffitibooks.co.za/images/books/export0000000/img_9781868900367.jpg

  • Afrikaans as mediese taal

  Leipoldt 1937. ’n Afrikaanse mediese fakulteit, bl. 55, 57.

  Malherbe, D. du T. 1937. Die stigting van ʼn Afrikaanse geneeskundige fakulteit in Suid-Afrika, bl. 61, 63.

  Viljoen, J.M.H. 1938. Afrikaans en mediese fakulteite, bl. 13.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/af/7/75/Chemiewoordeboek1968.JPG

  images.bidorbuy.co.za/user_images/994/435994_110516035304_dr.jpg

  www.pharos.co.za/Books/Big/pharos_covers/2011/28951%20Geneeskunde.jpg

  Van der Sijs, N. 2109. Afrikaans op de etymologiebank. Geplaas 30 April 2019. https://voertaal.nu/afrikaans-op-de-etymologiebank/

  2.4.3        Die natuurlike verskeidenheid in Afrikaans

  “All languages and dialects in a country are equally important and need equal recognition because they together allow us to live our lives, where we interact with all kinds of people (locally, nationally and internationally) and use language for all types of different purposes.” ].” (Janda & Joseph 2003:8)

  “[T]he history of […] language is the history of vernaculars rather than standard languages. Present-day vernaculars evolved from earlier ones that differed remarkably from present day textbook[-varieties] […]. These earlier vernaculars, rather than the standard, clearly must be […] the focus of research into the history of […] [languages].” (Janda & Joseph 2003:8)

  “Ek dink woorde soos kwailappies en poenankies kan gerus maar in die skool aanvaar word. Daar is baie mooi Kaapse idiome wat die taal verryk.” (Dr. M. le Cordeur, aangehaal in Rooi 2015g.)

  “Die groter waarheid is: Afrikaans is baie tale, dit is baie verskillende kulture. Ons moet erken dat Afrikaans in ons eie geskiedenis (en selfs vandag) baie keer gebruik is teen mense wat nie wit is nie. As ons vir ’n Afrikaanse universiteit wil verdedig, dan moet ons aanvaar dit behels onder andere ’n verdediging van: Afrikaaps, Swartlandse Afrikaans, Bo­landse Afrikaans, Overbergse Afrikaans, Weskus-Sandveldse Afrikaans, Karoo-Afrikaans, Oos-Kaapse Afrikaans, Oranjerivier- en Gariep-Afrikaans, Boesmanslands, Griekwa-Afrikaans, Namakwalands en Rich­tersveld-Afrikaans. En dan moet ons erken dat die gesig daarvan meestal nie die gesig van ’n wit Afrikanerman is nie. Ons moet erken dat baie min mense verbind is tot die beskerming van alle vorme en alle gesigte van Afrikaans in die nuwe Suid-Afrika.” (Lovelyn Chidinma Nwadeyi 2016. Courage, Compassion and complexity. SA People News, 29 Januarie 2016.)

  “Ek sien Afrikaans as ‘n ietwat hibriede figuur met ’n baard en ’n kakiekortbroek, maar met ’n bruin vel en dalk selfs tatoeërmerke. Geslagloos. ’n Ou gesig en ’n jong lyf. Stapskoene aan, maar met hoëhak- en skoolskoene in die rugsak.” (Botes, I. 2019. Afrikaans het baie gesigte. Geplaas 12 Maart 2019. https://www.netwerk24.com/Stemme/Die-Student/afrikaans-het-baie-gesigte-20190312)

  “Afrikaans is nie nét ’n glansrok-onthaalsaaltaal nie. Dis ’n plaastaal, straattaal, bakleitaal, en sy is dikwels op haar mooiste wanneer jy die grimering afvee en haar vrylik laat rondhol.

  Dis nie nét ’n spogponie wat uitgekam en geblaas en gesjampoe is nie. Dis ook ’n runnikende, galoppende woestynperd wat al baie keer in die bek gekyk is en al baie waens deur drifte getrek het.” (Laubscher, M.T. 2019. Ghoemagate 2019: Moenie die Taal saam met die Skottel weggooi nie. Geplaas 26 April 2019. https://www.vryeweekblad.com/menings-en-debat/2019-04-26-ghoemagate-2019-moenie-die-taal-saam-met-die-skottel-weggooi-nie/)

   

  “Standaardtaal is die formele een met die baadjie en die das wat in boeke en klaskamers pas; variëteit is die een met pantoffels en slenterbroek, reg vir kuier en vloek. … Hou net op stryd; dit is dieselfde ding wat aantrek vir die gehoor vir wie sy moet sing.” (Prof Hans du Plessis, in Fourie, E. 2019. Pantoffelafrikaans vs Baadjieafrikaans. Taalgenoot, Herfs 2010, bl. 64-66.)

   

  “Ons taal is nie net mooi nie, dis rats en vaartbelyn … Kosmopolities en plooibaar. Dit het daai benouende Germaanse strukture afgeskud om optimale kommunikeerbaarheid te verseker in ’n konteks van dinamiese diversiteit …’n Taal met ’n ligter voetval.” (Steinmar, D. 2019. Hoe om die hart van witheid los te koop. Geplaas 12 Julie 2019. https://www.vryeweekblad.com/mense-en-kultuur/2019-07-11-hoe-om-die-hart-van-witheid-los-te-koop/)

   

  “Dit is belangrik dat Standaardafrikaans nie gesien word as ’n vervanging van die dialek nie, maar eerder dat Standaardafrikaans voorgehou word as ’n alternatiewe en addisionele dialek wat bepaalde (sosiale en akademiese) voordele inhou vir diegene wat dit goed genoeg bemeester.” (https://www.litnet.co.za/afrikaanse-dialekte-in-die-klaskamer-ko-lat-os-praat/)

   

  “Die Afrikaanse taal is nie bloot ’n instrument nie, maar ’n dinamiese sameskepping en opgaaf van kennis deur mense wat sekere lewenservaringe deel. Ons skep saam aan Afrikaans. Die taal weerspieël haar sprekers, van alle kleure en geure, se versugtinge, insigte en ervaring van die realiteit. Sy is terselfdertyd ’n tikmasjien en ’n argief.” (Van Dyk, F.R. 2020. Die klein jakkalsies wat die wingerd vreet: Hoe Engelse taalhegemonie stil-stil insluip. Geplaas 13 Aug. 2020. https://www.litnet.co.za/die-klein-jakkalsies-wat-die-wingerd-vreet-hoe-engelse-taalhegemonie-stil-stil-insluip/)

   

  “Gesprekke oor die variëteite van Afrikaans fokus primêr op die drie historiese variëteite, naamlik Kaapse Afrikaans, Oranjerivierafrikaans en Oosgrensafrikaans. Hierdie drie geografiese dialekte is nie inherent homogeen nie, maar sluit subvariëteite in.

  So byvoorbeeld sluit Oranjerivierafrikaans (deesdae na verwys as Gariepafrikaans) onder andere die subvariëteite Griekwa-Afrikaans, Richterveldse Afrikaans en Namakwalandse Afrikaans in. Dieselfde geld Kaapse Afrikaans met subvariëteite soos Kaapse Moesliemafrikaans, Swartlandse Afrikaans, Bolandse Afrikaans en Weskusafrikaans (om maar ’n paar te noem).

  Hierdie hoofstroom- geografiese variëteite het tot nou toe die gesprekke en indelings oor Afrikaanse dialekte gerig, maar onlangse dialekindelings suggereer dat daar dalk tot soveel as ses geografiese dialekbundels (elk met sy eie subvariëteite) geïdentifiseer kan word.

  Frank Hendricks het byvoorbeeld voorgestel dat dialekte soos Vrystaatse Afrikaans, Karoo-Afrikaans en Oos-Kaapse Afrikaans as aparte geografiese dialekte verreken behoort te word. Gegee die verskillende indelingsmodelle bestaan daar dus verskillende menings oor die aantal hoofstroom- geografiese dialekte wat onderskei kan word.

  Wat nodig is, is ’n omvattende dialektiese ondersoek om weer vas te stel of die dialekgrense wat ons tot nou toe aanvaar het, nog geldig is, asook die mate van oorvleueling tussen dialekte.” (Prof Elvis Saal in https://www.litnet.co.za/afrikaanse-dialekte-in-die-klaskamer-ko-lat-os-praat-n-onderhoud-met-elvis-saal/)

   

  Aanvullende bronne

   

   

  Foto’s: Verskaf WAT

   

  • Jonger bronne (sedert 1980)

   

  Aalbers 2016. Afrikaans se vele gesigte en stemme, bl. 19-20.

  Blignaut, J. 2014. ʼn Ondersoek na die taalgebruik in Son as verteenwoordigend van Kaapse Afrikaans. (Bl. 56-80)

  Blignaut & Lesch 2014. ‘n Ondersoek na die taalgebruik in Son as verteenwoordigend van Kaaps, bl. 19-41.

  Boshoff, S.P. 1922. Afrikaanse taalkaart, bl. 189-190. (Voorstel om ʼn kommissie te vestig om Afrikaans se verskeidenheid op te teken.)

  Carstens, W.A.M. 2011. Norme vir Afrikaans. (Hoofstuk 6.)

  De Villiers, A. (Anita) 1985. Standaardafrikaans en Omgangsafrikaans in Pretoria. (M.A.)

  De Vries, A. 2005. 80 jaar amptelik … en die antie dans nou éérs, bl. 1.

  De Vries, A. 2006b. Kaaps, taal van my hart, bl. 1.

  De Vries, A. 2013. Kaaps ‘behoort aan iedere Afrikaanse’, bl. 8.

  De Vries, A. 2015. Wie mag Kaaps in wie se Kaaps? ʼn Ondersoek na die gebruik van Kaaps in Marlene Van Niekerk se Kaar, bl. 1-16.

  De Wet, A.S. 1993. Swartafrikaans as niestandaardvariëteit van Afrikaans, bl. 170-188.

  De Wet, A.S. 1996. Swartafrikaans as ‘n aanleerdersvarieteit in die Vrystaat: ‘n studie aan die hand van intertaalteorie. (Ph.D.)

  De Wet, A.S. 2009. Swartafrikaans, bl. 153-161.

  Dreyer 1986. Die beskrywing van Kaapse Afrikaans as ’n variëteit van Afrikaans.

  Du Plessis, H. 1987. Variasietaalkunde.

  Du Plessis, H. 2014. Is Afrikaanse variëteite in die letterkunde regtig gestigmatiseer?

  Du Plessis, H. 2015. Om gedigte in ʼn Afrikaanse dialek te skryf, bl. 17-31.

  Eloff-Vorster 2002. Affikááns is onse moeder, bl. 21-24.

  Floor, S.J. 2017. “Is ’n Bybelvertaling in Kaaps en Khoi-Afrikaans dalk te vergesog? ’n Perspektief op taalontwikkeling binne die Afrikaanse variasiebundel.” Referaat gelewer by die jaarsimposium van SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, 27-28 Sept. 2017, Pretoria.

  Heiberg 1957. Afrikaanse Visserstaal.

  Hendricks, C. 2015. Woordeboek vind weer sy bruin bron. Afrikaans verryk met Kaapse variante.

  Hendricks, F.S. 1978. ’n Sinchronies-diachroniese studie van die taalgebruik in “Kanna hy ko’ hystoe” van Adam Small. (M.A.)

  Hendricks, F.S. 2012a. Om die miskende te laat ken: ’n blik op Adam Small se literêre verrekening van Kaaps, bl. 95-114.

  Hugo (red.) 2009. Halala Afrikaans. (Hoofstuk 6, bl. 137-165 – vgl. die dele oor Kontreitaal, tienertaal, SMS-Afrikaans, Swartafrikaans, Tsotsitaal.)

  Jacobs, J. 2007. ʼn Huis met baie wonings, bl. 28-29.

  Klopper, R. 1983a. Kaapse Afrikaans.

  Klopper, R. 1983b. Die sosiale stratifisering van Kaapse Afrikaans, bl. 80-100.

  Kotzé, E.F. 1983a. Variasiepatrone in Maleier-Afrikaans.

  Kotzé, E.F. 1984. Afrikaans in die Maleierbuurt, bl. 41-73.

  Kotzé, E.F. 2007. Die betroubare woord: ’n beskouing van Arabies-Afrikaanse, Maleierafrikaanse en Kaaps-Afrikaanse tekste as fonologiese bloudruk vir hedendaagse Praatafrikaans, bl. 107-119.

  Kwaa Prah (red.) 2012. Veelkantiger Afrikaans. Streeksvariëteite in die standaardvorming.

  Lawrence 2013b. Afrikaans bestaan uit netwerk variëteite, bl. 17.

  Lawrence e.a. 2014. Afrikaansmetodiek deur ʼn nuwe bril. (Hoofstuk 2, bl. 54-65.)

  Le Cordeur 2011. Die variëteite van Afrikaans as draer van identiteit: ʼn Sosiokulturele perspektief, bl. 758-777.

  Le Cordeur 2015h. Die kwessie van Kaaps: Afrikaansonderrig op skool benodig ’n meer inklusiewe benadering, bl. 712-728.

  Links 1983. Die Afrikaans van Kharkams.

  Links 1986. Die bydrae van die Kleurlinge tot die Afrikaanse taal, bl. 30-40.

  Links 1989. So praat ons Namakwalanders

  Makhari 1995. Hier praat die ‘tsotsi’s’ Afrikaans met ʼn lekker ‘sous’, want dit is mos ‘die ouens se taal’, bl. 10.

  Malherbe, F.E.J. 1960. So verryk Kleurlinge (sic) ons taal, bl. 7.

  Marais, S. 2005. Afrikaanse tienertaal.

  Maritz, A.P. & J. Olivier 2016. Napraatswartafrikaans: konteks en persepsies van die alternatiewe gebruik van Swartafrikaans.

  Nel, C-A. 2016x. ʼn Taal vir elke tong, bl. 54-56.

  Nel, E. 2016. ‘Nou lê en loop Oompie Joey alleen’.

  Nieuwoudt, S. 2015. Aksente vir Afrika, bl. 60-62.

  Odendaal, G. 1991. Afrikaans kan al sy mense gebruik, want hy’s gebek vir elke gesprek, bl. 15-16.

  Olivier, J.A.K. 2015. Afrikaanse transtaling en taaloorgang: die napraat van Tsotsitaal en Swartafrikaans, bl. 63-82.

  Pelser, W. 2015e. Dis nie ons taal nie, dis die taal, bl. 6.

  Ponelis 1998. Standaardafrikaans en die Afrikaanse taalfamilie.

  Prinsloo, A.F. 2006. Sleng: woorde, uitdrukkings en hulle herkoms.

  Prinsloo, A.F. 2008. Annerlike Afrikaans. Woordeboek van Afrikaanse kontreitaal.

  Rooi 2015g. Haal politiek uit taal; erken ook Kaaps, bl. 3.

  Saal 1996. Een taalkombers vir die hele familie, bl. 16.

  Saal 2017. ’n Verkenning van taalvariasie in die Afrikaanse poniekoerante Son en Sondag.

  Scholtz, L. 2014b. Van wie se taal praat ons nou?, bl. 6.

  Small, A. 2016. ʼn Ou kan jou darem erg kap in Kaaps, bl. 21.

  Steyn, P. & A. Pretorius 2016. Swart Afrikaners van Onverwacht: Lief vir die taal en die Here.

  Titus 2017c. SA se kleurryke slaai, bl. 19.

  Van den Berg, M. (Marzanne) 2009. Djy prôt dalk annirs, maar dêsi verkeertie. Aksent verklap jou verlede en selfs jou invloede, bl. 8.

  Van Heerden & Boezak 2017. Suidoosterfees 2017: ‘Ons moet al die variëteite van Afrikaans omhels’.

  Van Huyssteen, G.B. 2016b. Ons taal is veel meer as veelkantig, bl. 11.

  Van Rensburg, F.I.J. 1992. ‘Moet nie Afrikaans se taaiheid onderskat’, bl. 8.

  Van Rensburg e.a. 1997. Afrikaans in Afrika. (Hoofstuk 6, bl. 73-76.)

  Van Rensburg, M.C.J. 2015d. “Klipwerk”: ʼn Rooihaksteenlesing, bl. 83-111.

  Van Rooyen, M. 2011. Gesondheid innie rondheid vir ʼn taal in sy blomtyd, bl. 6.

  Van Schalkwyk, D.J. 2012. Humor en erns in die geografiese variëteite van Afrikaans, bl. 90-100.

  Van Schalkwyk, R. 1989. Die bargoens van nommerbende 28, bl. 57-64. (Bendetaal.)

  Van Wyk, M. 2001. Heita! Hoe lyk Afrikaans se baadjie nou?, bl. 38-41.

  Webb 1983. Die taalwetenskap as sosiale wetenskap, bl. 229-246. (Oor die hoe en waarom rakende taalverskeidenheid.)

  Wiese, T. 2013. Tronkafrikaans: Die geheime taal van tronke.

  Wissing 2017. Die vokaalstelsel van Genadendalse Afrikaans: ’n verkenning.

   

  Williams, R. 2020. ‘Kaaps is sterk gemerk’. Beeld, 2 Julie 2020, bl. 21.  https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/kaaps-is-sterk-gemerk-20200701

  Botes, I. 2019. Afrikaans het baie gesigte. Geplaas 12 Maart 2019. https://www.netwerk24.com/Stemme/Die-Student/afrikaans-het-baie-gesigte-20190312

  Fourie, E. 2019. Pantoffelafrikaans vs Baadjieafrikaans. Taalgenoot, Herfs 2010, bl. 64-66.

  Hendricks, F.F. 2018. ATKV-taalerfenissimposium: Frank Hendricks – Standaardafrikaans en omgangsvariëteite van Afrikaans. Geplaas 20 Sept. 2018. https://www.litnet.co.za/atkv-taalerfenissimposium-frank-hendricks-standaardafrikaans-en-omgangsvarieteite-van-afrikaans/ [VIDEO]

  Luther, J. 2020. Dié verruklike rosyntjies is oral ingedeeg. Beeld, 28 Aug. 2020, bl. 14. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/streektaal-het-baie-skatte-20200827

  Pheiffer, F. 2020. So gee Kaaps vrye teuels aan Afrikaans. Beeld, 10 Julie 2020, bl. 8.  https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/so-gee-kaaps-vrye-teuels-aan-afrikaans-20200709

  Saal, E.O. 2019. ATR-komvandaan-seminaar 2019: Van “brokwa” tot “broodgoed” – op reis met Oranjerivierafrikaans (Gariep-Afrikaans). Geplaas 13 Nov. 2019. https://www.litnet.co.za/atr-komvandaan-seminaar-2019-van-brokwa-tot-broodgoed-op-reis-met-oranjerivierafrikaans-gariep-afrikaans/

  Saal, E.O. 2020. Afrikaanse dialekte in die klaskamer: Kô lat ôs praat. Geplaas 10 Julie 2020. https://www.litnet.co.za/afrikaanse-dialekte-in-die-klaskamer-ko-lat-os-praat/ (Opvolgartikel: Meyer, N.; Elvis Saal & Cliffordene Norton 2020. Afrikaanse dialekte in die klaskamer: Kô lat ôs praat – ’n onderhoud met Elvis Saal. Geplaas 26 Aug. 2020. https://www.litnet.co.za/afrikaanse-dialekte-in-die-klaskamer-ko-lat-os-praat-n-onderhoud-met-elvis-saal/)

  Van Rensburg, C. (M.C.J.) 2018. Die Khoekhoegowab-tale en Afrikaans. Geplaas 22 Mei 2018. https://www.litnet.co.za/die-khoekhoegowab-tale-en-afrikaans/

  Van Wyk, J. 2019. Gun Standaardafrikaans steeds sy plek in die sonlig. Geplaas 13 April 2019. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/gun-standaardafrikaans-steeds-sy-plek-in-die-sonlig-20190412

  Van Maris 2010. “By-de-way en agter alles”. Zuid-Afrikaanse Tsotsitaal: stoere mannentaal met een toefje Nederlands, bl. 156-159.

   

  Conradie, C.J. & A.E. Coetzee 2013. Afrikaans, bl. 897-917.

  Côté, M-H. e.a. (eds.) 2016.  The future of dialects.

  Janda & Joseph 2003. On language, change, and language change — or, of history, linguistics, and historical linguistics.

  Maritz, A.P. 2016. Black Afrikaans: an alternative use, bl. 1-12.

  Milroy 2001. Language ideologies and the consequences of standardization, bl. 530-555.

  Milroy & Milroy 1992. Authority in language: investigating language prescription and standardisation.

  Molamu 2003. Tsotsitaal. – A Dictionary of the language of Sophiatown.

  Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstuk 2, bl. 60-68.)

  Stell 2009. Is there a Namibian Afrikaans? Recent trends in grammatical variation in Afrikaans varieties within and across Namibia’s borders, bl. 85-105.

   

  • Ouer bronne (voor 1980)

   

  De Klerk, W.J. 1972. Dialektiese verskeidenheid in Afrikaans, bl. 219-239.

  Kok, B.J. 1974. Ons sappige volkstaal, bl. 8-19.

  Louw, S.A. 1941. Taalgeografie. Inleidende gedagtes oor dialekstudie.

  Louw, S.A. 1948. Dialekvermenging en taalontwikkeling. Proewe van Afrikaanse taalgeografie.

  Louw, S.A. 1959. Die Afrikaanse taalatlas.

  Pienaar, P. de V. 1947. Die Afrikaanse spreektaal.

  Rademeyer, J.H. 1938. KleurlingAfrikaans.

  Smith, J.J. 1962. Op ons taalakker.

   

  • Afrikaanse taalverskeidenheid in die letterkunde

   

  Hendricks 2012a. Om die miskende te laat ken: ’n blik op Adam Small se literêre verrekening van Kaaps.

  Hendricks 2014a. Die verrekening van taalvariasie in die prosawerk van Elias P. Nel.

  Van Rensburg e.a. 1997. Afrikaans in Afrika. (Hoofstuk 6, bl. 73-76.) (Oorsigtelik.)

  Van Rensburg, M.C.J. 2014a. Afrikaans se taalvariasiespore.

   

  Deacon, Thomas 1993. Die predikasies van Jacob Oerson. (Kaapstad: Tafelberg.)

  Du Plessis, Hans 1991. Disse flippen stukkende wêreld dié, my ou. (Pretoria: HAUM- Literêr.)

  Du Plessis, Hans 1997. Broerse. (Drama; publikasie-inligting onbekend.)

  Du Plessis, Hans 2001. Innie skylte vannie Jirre (2001) (Pretoria: LAPA.)

  Du Plessis, Hans 2012. Karos orie dyne: nuwe Griekwapsalms en ander gedigte. (Pretoria: LAPA.)

  Joubert, Elsa 1978. Die swerfjare van Poppie Nongena. (Kaapstad: Tafelberg.)[3] (Rolprent in 2020: https://www.channel24.co.za/Movies/Reviews/poppie-nongena-20200124)

  Le Cordeur & Le Roux 2013. Die Wellingtonse Klopse.

  Links & Van Zyl 1994. Syferfonteine: verhale uit streke van die Afrikaanse landskap. (Kaapstad: Tafelberg.)

  Scholtz, A.H.M. 1995. Vatmaar. ’n Lewendagge verhaal van ’n tyd wat nie meer is nie. (Kaapstad: Kwela.)

  Small, Adam 1962. Kitaar my kruis. (Kaapstad: HAUM.)

  Small, Adam 1965. Kanna hy kô hys toe. (Kaapstad: Tafelberg.)

  Snyders, Peter 1982. ʼn Ordinary mens. (Kaapstad: Tafelberg.)

  Loit Sols 1998. My straat en anne praatpoems. (Kaapstad: Kwela.) (Goemariti)

  Trantraal, Nathan 2013. Chokers en survivors. (Kaapstad: Kwela.) (Kaaps)

  Weideman, George 1998. Pella lê ‘n kruistog vêr. (Kaapstad: Tafelberg.)

  Whitebooi, Melville s.j. Dit sal die blerrie dag wees. (???)

   

  Oor Fanakolo

   

  Van Heerden, M. 2019. Kitsfeite oor Fanakalo, die taal van die Suid-Afrikaanse myne. Geplaas 21 Febr. 2019. https://www.litnet.co.za/kitsfeite-oor-fanakalo-die-taal-van-die-suid-afrikaanse-myne/

   

  Mesthrie, R. 2019. Fanakalo as a mining language in South Africa: A new overview. International Journal of the Sociology of Language, 258 (2019): 13-34.

   

  2.4.4        Besinning

   

  2.5    Gebreke met standaardisering

  “Hoe sou ’n mens Kaaps met Standaardafrikaans as taalvorme kan vergelyk? Kaaps is in ’n groot mate ’n omvattender kode, linguisties gesproke, as Standaardafrikaans, in die sin dat dit, veral leksikaal, ’n samesmelting van twee tale behels wat naas mekaar gebruik word. Dit word uitvoerig ondersoek en ontleed in Kay McCormick se doktorale tesis, “English and Afrikaans in District Six: a sociolinguistic study” (UK, 1989). Die omlyning van die leksikon van die twee variëteite van Afrikaans oorvleuel in sekere opsigte, maar verskil ook grootliks in ander. Daar is byvoorbeeld bepaalde kategorieë in Kaaps waar Afrikaanse woorde deur Engelse woorde vervang is, en die Afrikaanse woorde óf as hiperformeel beskou word, óf heeltemal onbekend is. Aan die ander kant is daar leksikale items in Kaaps, Afrikaanse items, waarvan die semantiese waarde nie presies ooreenstem met wat in Standaardafrikaans verstaan word nie, of ook heeltemal onbekend is. As sodanig is daar dus sprake van sustervariëteite wat in wisselende mate onderling verstaanbaar is, en dus nie optimaal verstaanbaar is vir diegene wat nie Engels magtig is nie. Standaardafrikaans word hoofsaaklik gekenmerk daardeur (1) dat daar vaste reëls vir die spelling van woorde bestaan, (2) dat die leksikon ’n voorkeur vertoon vir woorde van Germaanse herkoms wanneer daar Romaanse ekwivalente bestaan (waarvan heelwat soms verkeerdelik as leenwoorde uit Engels beskou word), asook Oos-Indiese en inheemse tale, (3) dat dit bepaalde reëls vir die grammatika vertoon, en (4) dat leenwoorde uit ander tale óf in die oorspronklike vorm behou, óf reëls vir die transliterasie van sulke leenwoorde gebruik word. Hoewel daar bepaalde voorskrifte vir die uitspraak van woorde bestaan, het dit meestal betrekking op klemplasing, en kom daar ook groot variasie voor. Die kerneienskap van standaardtale (en dus ook Standaardafrikaans) is dat dit oor die grootste moontlike taalgebied gebruik moet kan word en dus onderling verstaanbaar moet kan wees vir die grootste moontlike aantal sprekers (bv as onderrigtaal en medium van wetenskaplike en tegniese diskoers).” (Van Heerden, M. & E. Kotzé 2018. Kaaps en (her)standaardisering. Geplaas 14 Maart 2018. https://www.litnet.co.za/kaaps-en-herstandaardisering/)

   

  Aanvullende bronne

   

  Botha, T.J.R. 1989. Afrikaans sedert die negentiende eeu, bl. 145-147.

  Carstens, W.A.M. 2011, 2018. Norme vir Afrikaans. (Hoofstuk 6, bl. 279-285.)

  Hugo (red.) 2009. Halala Afrikaans. (Hoofstuk 3, bl. 67.)

  Kotzé, E.F. 2014a. “’n Akademiese oorsig oor die ‘eienaarskap’ van Afrikaans”.

  Kotzé, E.F. 2014b. Afrikaans as besitting, en die vraagstuk van herstandaardisering.

  Le Cordeur 2014. “Is Afrikaans almal se taal?”

  Links 1986. Die bydrae van die Kleurlinge tot die Afrikaanse taal, bl. 30-40.

  Odendaal, G. 2014a. “Moet ons herstandaardiseer?”

  Odendaal, G. 2014b. Moet Afrikaans geherstandaardiseer word?

  Odendaal, P. 2015. Standaardafrikaans kort ʼn ‘make-over’, bl. 9.

  Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 10, bl. 252-256.)

  Webb 1998. Herstandaardisering en sintaktiese diversiteit, bl. 183-192.

  Grondelaers, e.a. 2016. Destandardization is not destandardization: Revising standardization criteria in order to revisit standard language, bl. 119-149.

   

  Deumert 2010b. Imbodela zamakhumsha – Reflections on standardization and destandardization, bl. 243-264.

  Odendaal, G. 2013. Restandardisation defined as democratising language planning, bl. 183-203.

  Willemyns 2013. Dutch. Biography of a Language. (Hoofstuk 8, bl. 229-230.)

  Van der Horst, J.M. 2008a. Het einde van de standaardtaal. Een wisseling van Europese taalcultuur.

  Van der Wal & Franken (reds.) 2010. Standaardtalen in beweging.

   

  Odendaal, G. 2018. ATKV-taalerfenissimposium: Gerda Odendaal oor die herstandaardisering van Afrikaans. Geplaas 20 Sept. 2018. https://www.litnet.co.za/atkv-taalerfenissimposium-gerda-odendaal-oor-die-herstandaardisering-van-afrikaans/ [VIDEO]

  Van Heerden, M. & E. Kotzé 2018. Kaaps en (her)standaardisering. Geplaas 14 Maart 2018. https://www.litnet.co.za/kaaps-en-herstandaardisering/

  Van Wyk, J. 2019. Gun Standaardafrikaans steeds sy plek in die sonlig. Geplaas 13 April 2019. https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/gun-standaardafrikaans-steeds-sy-plek-in-die-sonlig-20190412

   

  2.6   Besinning

  1. Die vernederlandsing van Afrikaans

   

  3.1   Waarom vernederlandsing?

   

  Aanvullende bronne

   

  Nienaber, G.S. 1949. Oor Afrikaans, 1. (bl. 149 en verder)

  Van der Merwe, H.J.J.M. & Posthumus 1972. Die opkoms van Afrikaans as kultuurtaal, bl. 88-91.

  Van Rensburg, M.C.J. 1983b. Nie-standaardvorme, variasiepatrone en Afrikaans uit die vorige eeu, bl. 139-141.

  Van Rensburg e.a. 1997. Afrikaans in Afrika. (Hoofstuk 4, bl. 48-50.)

   

  3.2   Eerste vernederlandsing

   

  Aanvullende bronne

   

  Basson, M.A. 1936. Die Hollands-Afrikaanse Taalstryd in Transvaal in sy Uniale Kultuur-Historiese Omlysting.

  Hugo (red.) 2009. Halala Afrikaans. (Hoofstuk 2, bl. 48-52)

  Pienaar, E.C. 1943. Die triomf van Afrikaans. (Hoofstuk IV, bl. 172-180; Hoofstuk V, bl. 316-331.)

  Van Rensburg, M.C.J. 1983b. Nie-standaardvorme, variasiepatrone en Afrikaans uit die vorige eeu, bl. 139-140.

   

  3.3   Tweede vernederlandsing

   

  Aanvullende bronne

   

  Basson, M.A. 1936. Die Hollands-Afrikaanse Taalstryd in Transvaal in sy Uniale Kultuur-Historiese Omlysting.

  Van Rensburg, M.C.J. 1983b. Nie-standaardvorme, variasiepatrone en Afrikaans uit die vorige eeu, bl. 139-158.

   

  3.4   Besinning

   

  1. Herdenking van Afrikaans

  Aanvullende bronne

   

  Grobler, J. 2013c. Die Groot Trek. Gids tot monumente, terreine en gedenkplekke in Suid-Afrika.

  Kapp 1975. Deel III: Ons volksfeeste. (Goeie oorsigtelike bron, maar ietwat verouderd.)

  Langner 2013c. Twee monumente: een strewe, bl. 10.

  Swart e.a. (reds.) 1989. Afrikanerbakens.

   

  Internetskakels

   

  Iziko-museums van Suid-Afrika – http://www.iziko.org.za/

  “South Africa’s museums” – http://www.southafrica.info/travel/cultural/museums.htm/

   

  Wikipedia 2014 (46). Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum.

  Wikipedia 2014 (47). South Africa’s Museums.

  Wikipedia 2014 (48). Kategorie: Museums in Suid-Afrika.

  Wikipedia 2014 (49). Kategorie: Kunsmuseums en -galerye van Suid-Afrika.

  Wikipedia 2014 (50). Kategorie:Geboue in Suid-Afrika.

   

  Ditsong-museum , Pretoria

   

  4.1 Taalfeeste

   

  Aanvullende bronne

   

  Booyens, B. 1974. Afrikaans: Dit is ons erns!, bl. 4-5, 16-17.

  Geldenhuys, D.J.C. 1971. Die Afrikaanse Taalmonument: verslag oor fondsinsameling en bevordering van Afrikaans, bl. 2-3.

  Kapp 1975. Deel III: Ons volksfeeste.

  Nienaber, P.J. 1939c. Taalfeeste – Die woordvoerders van weleer, bl. 34-35, 55.

  Pama 1975b. Die Taalfees en Nederland, bl. 33.

   

  Swart, M.J. 1959. Die gevaar aan die taalfeeste verbonde, bl. 57.

  Venter, H. 1959b. Die Wonder van Afrikaans, bl. 329-333.

   

  Internetskakels

   

  “Die Wonder van Afrikaans” (1959) – http://www.afrikanergeskiedenis.co.za/wp-content/uploads/2011/09/15-November-Die-wonder-van-Afrikaans.html

  Wikipedia 2014 (53). Doodkry is min.

   

   

  Foto: Erfenisstigting

   

  4.2 Taalmuseums: die Afrikaanse Taalmuseum

   

  Aanvullende bronne

   

  Anoniem 2013q. Afrikaans hou aan groei en bly altyd vars, bl. 14.

  Hugo (red.) 2009. Halala Afrikaans. (Hoofstuk 5, bl. 109-111.)

  Joubert, I. 2004. Paarlse Afrikaanse Taalmuseum dinamies modern. Lewende erfenismonument, bl. 14.

  Kotzé, D.J. 1975a. Die ‘geboortehuis’ van Afrikaans, bl. 40-43, 45.

  Kotzé, D.J. 1975b. Die Patriot se drukpers keer terug, bl. 30-33.

  Kotzé, D.J. 1975c. Huis van die Regte Afrikaners, bl. 39, 41, 42, 44.

  Kotzé, D.J. e.a. 1977. Gids tot die Afrikaanse Taalmuseum.

  Langner, D. & D. du Plessis 2015. Taalpioniers, bl. 73-78.

  Van Rensburg, A.P.J. (red.) 1980. Monumentaal die bouwerke … (Deel IV, “Die Afrikaanse Taalmuseum” bl. 156-158.)

   

  Jonas, M. 2018. Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument: ’n simbool van hoop, nasiebou en sosiale samehorigheid, Geplaas 31 Julie 2018. https://www.litnet.co.za/die-afrikaanse-taalmuseum-en-monument-n-simbool-van-hoop-nasiebou-en-sosiale-samehorigheid/

  Die Afrikaanse Taalmuseum as instelling is opgeneem in ʼn boek oor taalmuseums in die wêreld – vgl. Grepstad, O. 2018. Language Museums of the World. Institutions, websites and memorials. Hovdebygda: Centre for Norwegian Language and Literatures. http://www.aasentunet.no/filestore/PDF/Talar_og_artiklar/814-20180314LanguagemuseumsOG.pdf

  Vgl. hieroor ook “Afrikaans nou in e-boek oor taalmuseums”. Geplaas 29 Maart 2018. https://www.netwerk24.com/Vermaak/Boeke/afrikaans-nou-in-e-boek-oor-wereldtale-20180329

   

   

   

  Verskaf: ATM

   

  Internetskakels

   

  • Die geskiedenis van Kaapstad (“Cape Town History”) – http://capetownhistory.co.za/?page_id=391 met inligting oor die verskeidenheid museums in Kaapstad en omgewing, onder andere die Kasteel, die Slawelosie, die Bo-Kaap-Museum, die Distrik Ses-Museum, die Koopmans-De Wet-museum, die Joodse Museum

   

  • Die Kasteel de Goede Hoop

   

  Wikipedia 2014 (53). Kasteel van Goeie Hoop.

  Wikipedia 2014 (54). Castle of Good Hope.

  Wikipedia 2014 (55). Kaap de Goede Hoop.

   

  • Die Slawelosie-Museum

   

  http://www.iziko.org.za/museums/slave-lodge

  http://www.iziko.org.za/static/page/the-history-of-the-building

   

  • Die Bo-Kaap-Museum

   

  http://capetownhistory.co.za/?page_id=589

   

  4.3 Taalmonumente: die Afrikaanse Taalmonument

   

   

   

  https://chessaleeinlondon.files.wordpress.com/2008/03/afrikaans-monument1.jpg?w=654&h=481

  “ʼn Instelling soos die ATM word beskou as ʼn sigbare manifestasie van die hoogty van wit Afrikaner-nasionalisme.” (Jonas, M. 2020. Sowetodag 1976 en die rol van Afrikaans. Geplaas 16 Junie 2020. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/sowetodag-1976-en-die-rol-van-afrikaans-20200615)

   

   

  Aanvullende bronne

   

  Anoniem 2013q. Afrikaans hou aan groei en bly altyd vars, bl. 14.

  Anoniem 2016e. Michael Jonas is Taalmonument se nuwe baas.

  Botha, I. 2013. In watter styl is die Taalmonument gebou?

  Geldenhuys, D.J.C. 1971. Die Afrikaanse Taalmonument: verslag oor fondsinsameling en bevordering van Afrikaans, bl. 2-3.

  Geldenhuys, D.J.C. 1974. Die Afrikaanse Taalmonument, bl. 10-11.

  Huigen 2008. Taalmonumente, bl. 149-158.

  Hugo (red.) 2009. Halala Afrikaans. (Hoofstuk 4, bl. 109-111.)

  Joubert, I. 2004. Paarlse Afrikaanse Taalmuseum dinamies modern. Lewende erfenismonument, bl. 14.

  Laing 1975. ʼn Monument vir ons taal, bl. 24-25.

  Murray 2006. Zuid-Afrikaans 131 jaar oud, bl. 15. (Taalmonument in Welkom.)

  Nienaber, P.J. 1975c. Ons drie taalmonumente, bl. 42-43, 45.

  Nieuwoudt, S. 2012. Die volk se speelplek, bl. 54-56.

  Pollux 1995. Hiervoor staan die Taalmonument, bl. 20.

  Roberts, M. 2016. Hoor hoe sag val die tong, bl. 11.

  Rooi, J. 2015h. Saak dreig oor top-taalpos, bl. 7.

  Swart, M.J. 2000. Taalmonument aan die suiderhang, bl. 8-9.

  Van der Merwe, K. 2011. A_frika_ns, o_ns pêr_l v_n gr__t w__rde (Afrikaans, ons pêrel van groot waarde), bl. 12-13.

  Van Niekerk, A. 2000. Die Afrikaanse Taalmonument. Afrikaans vra skeppende , vernuwende denke, bl. 25-26.

  Van Zyl, A. 2011. Hoeveel taalmonumente is daar in Suid-Afrika?

   

  Labuschagne, P. 2019. Simboliese balanseertoettjie. Beeld, 4 Jan. 2019, bl. 15. (Oor die belang van monumente as simbole.)

  Labuschagne, P. 2019. Standbeelde: Die gevaar van politiek-kulturele enklaves. Geplaas 26 Febr. 2019. https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/standbeelde-die-gevaar-van-politiek-kulturele-enklaves-20190225

  Netwerk24 2019. Taalmonument vier 45ste in 2020. Geplaas 27 Nov. 2019. https://www.netwerk24.com/Ontspan/Leef/taalmonument-vier-45ste-in-2020-20191126

   

  • By geleentheid van die inwyding van die Taalmonument op 10 Okt. 1975 het Die Burger ʼn spesiale bylae gepubliseer om Afrikaans vir die tydperk 1875-1975 te herdenk.

   

  Internetskakels

   

  Wikipedia 2014 (51). Afrikaanse Taalmonument.

  Wikipedia 2014 (52). Eerste Taalmonument.

   

   

  Wikipedia 2014 (56). Afrikaans Language Monument.

   

   

  Verskaf: ATM

   

  • Die ATM het ’n gereelde nuusbrief asook ’n Facebook-bladsy. Belangstellendes kan hierop inteken.

   

  1. Samevatting

  [1] Hiervolgens moet die WAT in 2028 voltooi wees tot by die letter Z.

  [2] Oor die rol van Huisgenoot as skepper van talle nuwe terme.

  [3] Hierdie boek is in dertien tale vertaal.