Hoofstuk 11

 1. Inleiding: die interne taalgeskiedenis

Aanvullende bronne oor die interne taalgeskiedenis

Conradie, C.J. 1986. Taalgeskiedenis. (Hoofstukke 2, 3, 8-10.)

Conradie, C.J. 2014. Taalverandering in Afrikaans, bl. 61-90.

Grebe 2012. Op die keper beskou. Oor die ontstaan van Afrikaans. (Hoofstuk 1, bl. 13-66.)

Nienaber, G.S. 1949. Oor Afrikaans, 1.

Nienaber, G.S. 1953a. Oor Afrikaans, 2.

Nienaber, P.J. (red.) 1965. Taalkundige opstelle.

Raidt 1975b. Die ontstaan en ontwikkeling van Afrikaans, bl. 26.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstukke 9 en 10.)

Raidt 1994. Historiese taalkunde. Studies oor die geskiedenis van Afrikaans.

Scholtz, J. du P. 1950a. Oor die herkoms van Afrikaans.

Scholtz, J. du P. 1972. Afrikaans-Hollands in die agtiende eeu.

Van der Merwe, H.J.J.M. 1968c. Die ontstaan van Afrikaans, bl. 15-66.

Deumert 2004a. Language standardization and language change: the dynamics of Cape Dutch.

Scholtz, J. du P. 1970b. Internal history of Afrikaans, bl. 80-113.

 1. Teorieë oor die ontstaan van Afrikaans

Bronne oor die verskeidenheid teorieë oor die ontstaan van Afrikaans 

Coetzee, A.J. (Abel) 1950. Watter taal het ons leiers gepraat?, bl. 6-7.

De Villiers, M. 1978. Nederlands en Afrikaans. (Hoofstuk 3, bl. 100-102.)

Fourie, H. 2006. Afrikaans eintlik ʼn ‘gemorstaal’, bl. 8.

Grebe 1997. Die historiografie van Afrikaans in heroënskou. (Hoofstuk 3.)

Nienaber, G.S. 1949. Oor Afrikaans, 1.

Ponelis 1996. Variëteite van Nederlands in die agtiende eeu aan die Kaap, bl. 86-111.

Raidt 1975b. Die ontstaan en ontwikkeling van Afrikaans, bl. 26.

Raidt 1994b [1975a]. Nuwe aktualiteit van ʼn ou polemiek, bl. 33-52.

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Afdeling II, Hoofstuk 1, bl. 29-34.)

Van Rensburg, C. 2015b. Oor die eerste 50 jaar se maak aan Standaardafrikaans, bl. 319-342.

Buccini 1996. New Netherland Dutch, Cape Dutch, Afrikaans, bl. 35-51.

Bronne waarin en aan die aan hand waarvan die teorieë ontwikkel is

Bakker, S.R. 2000. My nu sae ferjet jou. Derk Christiaan Hesseling en zijn theorieën over het Afrikaans en het Negerhollands.

Bosman, D.B. 1916. Afrikaans en Maleis-Portugees.

Bosman, D.B. 1923. Oor die ontstaan van Afrikaans.

Bosman, D.B. 1924a. Die Ontstaan van Afrikaans, bl. 12-13.

Bosman, D.B. 1924b. Die Ontstaan van Afrikaans (vervolg en slot), bl. 12-13, 15.

Bosman, D.B. 1928a. Die huidige stand van die ondersoek na die ontstaan van Afrikaans II, bl. 131-147.

Bosman, D.B. 1928b. Oor die ontstaan van Afrikaans.

Conradie, C.J. 1986. Taalgeskiedenis. (Hoofstuk 8.)

Conradie, C.J. 2014. Taalverandering in Afrikaans, bl. 61-90.

Davids, A. 1994b. Afrikaans – die produk van akkulturasie. In Olivier, G. & Coetzee, A. (reds.) 1994: 110-119.

Den Besten 2005. Kloeke en het Afrikaans, bl. 211-238.

De Ruyter & Kotzé 2002. Oor Austro-Nederlands en die oorsprong van Afrikaans, bl. 139-160.

Ester 2016a. Dialectgeograaf G.G. Kloek bezoekt Zuid-Afrika, bl. 162-163.

Franken, J.L.M. 1927. Mededelinge en Opienies oor Afrikaans in die neëntiende eeu, bl. 41, 43, 57.

Franken, J.L.M. 1953. Taalhistoriese bydraes.

Kloeke, G.G. 1950. Herkomst en groei van het Afrikaans. (Vgl. J. du P. Scholtz se reaksie hierop: 1950b, 1950c, 1950d, 1950e.)

Kotzé, E.F. 2001. ʼn Perspektief op diachroniese prosesse in Afrikaans, bl. 103-110.

Kruisinga, E. 1906. De oorsprong van het Afrikaans, bl. 417-439. (’n Belangrike vroeë artikel oor Afrikaans se herkoms vanuit ʼn Nederlandse perspektief.)

Louw, S.A. 1941. Taalgeografie. Inleidende gedagtes oor dialekstudie.

Louw, S.A. 1948. Dialekvermenging en taalontwikkeling. Proewe van Afrikaanse taalgeografie.

Louw, S.A. 1959. Die Afrikaanse taalatlas.

Louw, S.A. 1976. Taalgeografie en die studie van Afrikaans, bl. 53-63.

Nienaber, G.S. 1950a. Taalkundige belangstelling in Afrikaans tot 1900. (Veral Hoofstuk 10.)

Nienaber, G.S. 1953a. Oor Afrikaans, 2.

Ponelis 1988a. Afrikaans en taalversteuring, bl. 119-149.

Ponelis 1989a. Die aard en die bestudering van die Afrikaanse taal, bl. 9-37.

Ponelis 1990. Historiese klankleer van Afrikaans.

Ponelis 1994. Die ontstaan van Afrikaans, bl. 218-230.

Ponelis 1996. ‘n Venster op die Afrikaanse Historiese Taalkunde. ‘n Beskouing van Edith H. Raidt se “Historiese Taalkunde. Studies oor die geskiedenis van Afrikaans.”, bl. 69-103.

Ponelis 1998. Standaardafrikaans en die Afrikaanse taalfamilie.

Ponelis 1999a. Hesseling: ʼn eeu later, bl. 1-13.

Ponelis 1999b. Tale-verskeidenheid aan Kaap het invloed op ontstaan van Afrikaans gehad.

Ponelis 2005. Die oorspronge van Afrikaans.

Postma, W. 1912. Die Afrikaanse taal. Die ontstaan daarvan, bl. 623-627. (ʼn Uiters belangrike vroeë oorsig oor sienings rakende die ontstaan van Afrikaans.)

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede.(Hoofstuk 9, bl. 232-236.)

Raidt 1994b [1975a]. Nuwe aktualiteit van ʼn ou polemiek, bl. 33-52.

Scholtz, J. du P. 1950a. Oor die herkoms van Afrikaans.

Scholtz, J. du P. 1950b. “Herkomst en groei van het Afrikaans.” Belangrike werk van Nederlandse geleerde, bl. 33-35.

Scholtz, J. du P. 1950c. “Herkomst en groei van het Afrikaans, II”.

Scholtz, J. du P. 1950d. “Herkomst en groei van het Afrikaans, III”, bl. 60-62.

Scholtz, J. du P. 1950e. “Herkomst en groei van het Afrikaans, IV”, bl. 60-61.

Scholtz, J. du P. 1963, 1981b. Taalhistoriese opstelle: Voorstudies tot ’n geskiedenis van Afrikaans.

Scholtz, J. du P. 1965b. Afrikaans uit die Vroeë Tyd. Studies oor die Afrikaanse taal en literêre volkskultuur van voor 1875.

Scholtz, J. du P. 1972. Afrikaans-Hollands in die agtiende eeu.

Scholtz, J. du P. 1981b. Inleidende hoofstuk tot ʼn beplande Geskiedenis van Afrikaans, bl. 28-41.

Van der Merwe, H.J.J.M. 1966-67. Afrikaans ʼn basterkind van Hollands-Kreools-Portugese fornifikasie aan die Kaap?!, bl. 377-394.

Van Jaarsveld, G.J. e.a. 2001. Die intertaalteorie en taalverskeidenheid, bl. 148-165.

Van Oordt, L.C. 1947-1956. Die Kaapse taalargief. (Dele I – X.)

Van Rensburg, M.C.J. 1980. Fasette van die studie van niestandaard-Afrikaans, bl. 71-98.

Van Rensburg, M.C.J. 1983b. Nie-standaardvorme, variasiepatrone en Afrikaans uit die vorige eeu, bl. 134-161.

Van Rensburg, M.C.J. 1989a. Soorte Afrikaans, bl. 436-467.

Van Rensburg, M.C.J. 1990. Taalvariëteite en die wording van Afrikaans in Afrika.

Van Rensburg, M.C.J. 1992a. Op soek na Afrikaans – oor ontbrekende perspektiewe in die Afrikaanse geskiedskrywing, bl. 307-329.

Van Rensburg, M.C.J. 1994. Die ontstaan van Afrikaans in ’n intertaal konteks, bl. 166-179.

Van Rensburg, M.C.J. 1995. Oor Afrikaans se kreoolse status, bl. 116-131.

Van Rensburg, M.C.J. 1996. Is Koi-invloed op Afrikaans werklik Koi-invloed?, bl. 128-145.

Van Rensburg, C. (M.C.J.) 2012. So kry ons Afrikaans.

Van Rensburg, C. (M.C.J.) 2013a. ʼn Perspektief op ʼn periode van kontak tussen Khoi en Afrikaans, bl. 1-11.

Van Rensburg e.a. 1997. Afrikaans in Afrika.

Von Wielligh 1917. Die laaste snikke van Maleis-Portugees aan die Kaap, bl. 131-132.

Den Besten 2005. Kloeke en het Afrikaans, bl. 211-238.

Den Besten 2009. Desiderata voor de historische taalkunde van het Afrikaans, bl. 234-252.

De Vooys 1975. Geschiedenis van de Nederlandse Taal. (Hoofstuk XI’ bl. 218-224.)

Hesseling 1899. Het Afrikaansch: Bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandse taal in Zuid-Afrika.

Hesseling 1897a [1984]. Het Hollandsch in Zuid-Afrika.

Hesseling 1900. Over de taal en letterkunde van Zuid-Afrika, bl. 215-251.

Hesseling 1906. Is het Afrikaans de zuivere ontwikkeling van een Nederlands dialekt?, bl. 477-490.

Hesseling 1912. Is het Afrikaans een beschaafde Taal?, bl. 3-4.

Hesseling 1914. Nieuwe geschriften over het Afrikaans, bl. bl.501-506.

Hesseling 1916. Een Afrikaanse dissertatie, bl. 166-170. (Oor D.B. Bosman se proefskrif.)

Hesseling 1922. Het Nederlands aan de Kaap tijdens Van Riebeeck, bl. 237-245.

Hesseling 1923. Het Afrikaans.

Louw, A. 2000. Duitse toewyding toegespits op Afrikaans, bl. 14-15.

Noordegraaf 2004d. Van KaapschHollandsch naar Afrikaans: visies op verandering, bl. 169-184.

Noordegraaf 2014. D.C. Hesseling (1859-1941) over taal en taalverandering.

Noordegraaf 2017. Van classicist tot creolist. D.C. Hesseling en de West. Nieuw Letterkundig Magazijn, Mei 2017, bl. 25-29.

Van Oordt, J.F. 1916. Afrikaans en Maleis-Portugees. Het proefschrift van dr. D.B. Bosman, bl. 142-148.

Baptista 2015. Continuum and variation in Creoles: Out of many voices, one language, bl. 225-264.

Davids 1987. The role of Afrikaans in the history of the Cape Muslim community, bl. 37-59.

Davids 1989. Muslim contribution to Afrikaans.

Davids 1990. Words the Cape slaves made: a socio-historical-linguistic study, bl. 1-24.

Davids 1991. The Afrikaans of the Cape Muslims from 1815 to 1915: a sociolinguistic study.

Davids 1994a. The contribution of the slaves to the genesis of Afrikaans, bl. 39-53.

Davids 2011. The Afrikaans of the Cape Muslims from 1815 to 1915.

Den Besten 1989. From Khoekhoe Foreignertalk via Hottentot Dutch to Afrikaans:  the creation of a noval grammar, bl. 207-249.

Den Besten 2004. Where the Historian and the Creolist Meet: the Linguistic Analysis of ‘Quotations’ and Other Data in the Cape Archives and in Old Travelogues, bl 81-111.

Den Besten 2012. Double negation and the genesis of Afrikaans. bl. 221-256.

Deumert 1999. Variation and Standardisation: the case of Afrikaans (1880-1922). (Ph.D.)

Deumert 2002. Standardization and social networks: The emergence and diffusion of standard Afrikaans, bl. 1-25.

Deumert 2004a. Language standardization and language change: the dynamics of Cape Dutch.[1]

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstukke 4-17.)

Raidt 1977. Afrikaans and “Malayo-Portuguese”. Light and shadow, bl. 71-78.

Roberge 1993. From ‘Verbasterde Hollans’ to ‘Dochtertaal van het Nederlands’ to ‘Afrikataal’. Afrikaner Linguistics Mythology in Flux, bl. 233-245.

Roberge 1994a. The formation of Afrikaans.

Roberge 1994b. On detecting a prior linguistic continuum in Cape Dutch, bl. 153-165.

Roberge 1995. The formation of Afrikaans, bl. 68-87.

Roberge 1999. On reconstructing variation in Cape Dutch (1710-1840), bl. 85-114.

Roberge 2002a. Afrikaans: considering origins, bl. 79-103.

Roberge 2002b. Convergence and the Formation of Afrikaans, bl. 57-93.

Roberge 2003. Afrikaans, bl. 15-40.

Roberge 2006a. The development of creolistics and the study of pidgin languages: An overview, bl. 2398-2413.

Roberge 2006b. On reconstructing a linguistic continuum in Cape Dutch (1740-1840), bl. 179-200.

Roberge 2009. Afrikaans and creolization, bl. 209-233.

Roberge 2012. Afrikaans. Might it be a little more ‘South Africa’?, bl. 389-398.

Scholtz, J. du P. 1970b. Internal history of Afrikaans, bl. 80-113.

Smith, J.J. 1952. Theories about the origin of Afrikaans.

Van der Wouden (ed.) 2012. Roots of Afrikaans. Selected writings of Hans den Besten.

 1. Afrikaans en die kreoliseringsdebat

3.1   Die terme kreools en pidgin

Du Plessis, H. 1994a. Taalkontakvariasie, bl. 120-129.

Ponelis 1989a. Die aard en die bestudering van die Afrikaanse taal, bl. 21-25.

Van Rensburg, M.C.J. 1985. Taalverandering.

Comrie e.a. 1998. De grote taalatlas: oorsprong en ontwikkeling van taal en schrift in de gehele wêreld. (Deel 2, bl. 144-161.)

Van Rossem & Van der Voort 1996. Die Kreol Taal.

Arends e.a. (eds.) 1995. Pidgins and creoles: an introduction.

Baptista 2015. Continuum and variation in Creoles: Out of many voices, one language, bl. 225-264.

Bhatt & Veenstra (eds.) 2013. Creole languages and linguistic typology.

Esch & Jones (eds.) 2002. Language Change: The interplay of internal, external and extra-linguistic factors.

Faraclas (ed.) 2012. Agency in the Emergence of Creole Languages. The role of women, renegades, and people of African and indigenous descent in the emergence of the colonial era creoles.

Hancock 1979. On the origins of the term pidgin. bl. 81-88,

Hancock (ed.) 1979. Readings in Creole Studies.

Hinskens & Taeldeman (eds.) 2013. Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation, Vol. 3: Dutch. (ʼn Bron wat die impak van variasie op die Nederlandse taal en die afleidings daarvan, beskryf.)

Holm 1988. Pidgins and creoles. Theory and structure. (Vol. I.)

Holm 1989. Pidgins and creoles. (Vol. II.)

Janson, T. 2012. The History of Languages. An introduction. (Hoofstuk 13, bl. 195-196 – Oor “Afrikaans: dialect oor Creole language”.)

Kouwenberg & Victor (eds.). 2008. The Handbook of Pidgin and Creole Studies.

Lefebvre 2004. Issues in the Study of Pidgin and Creole Languages.

Lyovin e.a. 2016. Introduction to the Languages of the World.

McWhorter 2003. The power of Babel. (Hoofstuk 4.)

Mesthrie 2000. Language contact 2: Pidgins, creoles and ‘New Englishes’, bl. 279-303.

Muysken (ed.) 1978. Amsterdam Creole Studies II.

Muysken (ed.), 1981. Generative studies on creole languages.

Muysken & Law 2001. Creole studies. A theoretical linguist’s field guide, bl. 47-57.

Muysken & Smith (eds.) 1986a. Creole Studies II, bl. 5-56.

Muysken & Smith (eds.) 1986b. Substrata versus universals in creole languages. Papers from the Amsterdam Creole Workshop, April 1985.

Siegel, J. 2008. The Emergence of Pidgin and Creole Languages.

Singh 2000. Pidgin and Creoles: An Introduction.

Stewart, C. (ed.) 2007. Creolization: History, Ethnography, Theory.

Villapillai 2015. Pidgins, Creoles and Mixed Languages. An Introduction.

Wardhaugh 2006. An introduction to sociolinguistics. (Hoofstuk 8.)

Yule 2014. The study of language. (Hoofstuk 17.)

Bybee, J. 2017. Grammatical and lexical factors in sound change: A usage-based approach. Language Variation and Change, 29(3): 273-300.

Mathieu, E. & R. Truswell 2017. Micro-change and Macro-change in Diachronic Syntax. Oxford: Oxford University Press.

Bakker, P.; A. Daval-Markussen, M. Parkvall & I. Plag 2011. Creoles are typologically distinct from non-creoles. Journal of Pidgin and Creole Languages, 26:5-42.

Bakker, P.; F. Borchsenius, C. Levisen & E. Sippola (eds.) 2017. Creole Studies – Phylogenetic Approaches. Amsterdam: John Benjamins.

Blasi, D.E.; S.M. Michaelis & M. Haspelmath 2017. Grammars are robustly transmitted even during the emergence of creole languages. Nature Human Behaviour 2017. https://www.nature.com/articles/s41562-017-0192-4

McWhorter, J. H. 2001. The world’s simplest grammars are creole grammars. Linguistic Typology, 5: 125-166.

Michaelis, S.M.; P.Maurer, M. Haspelmath & M. Huber 2013. The Atlas of Pidgin and Creole Language Structures. Oxford: Oxford University Press..

Van Oostendorp, M. 2017. Zijn creooltalen wel zo bijzonder? Geplaas 7 Sept. 2017. http://www.neerlandistiek.nl/2017/09/zijn-creooltalen-wel-zo-bijzonder/

Internetskakels

Romberg 2002. Revisiting Creolization.

Wikipedia 2014 (116). Creolization.

 • Afrikaans en kreolisering

Janson, T. 2012. The History of Languages. An introduction. (Hoofstuk 13, bl. 195-196 – Oor “Afrikaans: dialect oor Creole language”.)

Coetzee, A.E. 2000. “Nederlands se Afrikaanse Kreoolkinders”.

Kotzé, E.F. 1994. Afsonderlik ontwikkel deur verbastering? Afrikaans en Middelnederduits in die kreoolse konteks, bl. 130-138.

Kotzé, E.F. 2001. ʼn Perspektief op diachroniese prosesse in Afrikaans, bl. 103-110

Landman 2012a. Afrikaans alles behalwe ʼn kreoolse taal, bl.10.

Landman 2012b. Juis dít sluit kreolisering uit, bl. 13.

Lubbe 1974. Valkhoff en die ontstaan van Afrikaans veral n.a.v. sy New Light on Afrikaans and ‘Malayo-Portuguese’, bl. 89-99.

Nienaber, G.S. 1994d. Pa-hulle is kreools, bl. 14-67.

Raidt 1975a [1994b]. Nuwe aktualiteit van ʼn ou polemiek. (Raidt 1994: 33-52.)

Spies, L. 2015. Behoud van Nederlands was nie haalbaar in SA nie, maar band is nog nie deurgesny, bl. 8-9.

Valkhoff 1967. Afrikaans, Portugees en Kreools – repliek aan H.J.J.M. van der Merwe.

Van der Merwe, H.J.J.M. 1966-67. Afrikaans ʼn basterkind van Hollands-Kreools-Portugese fornifikasie aan die Kaap?!, bl. 377-394.

Van Eeden 1998. Afrikaans hoort by Nederlands. Ons Afrikaanse taalverdriet.

Van Eeden 2015a. Het Afrikaans bo Nederlands vir ons enige voordeel gebring? Nee, bl. 4-5.[2]

Van Eeden 2015b. Nederlands wás taal van Afrikaners, bl. 11.

Van Rensburg, M.C.J. 1996. Is Koi-invloed op Afrikaans werklik Koi-invloed?, bl. 128-145.

De Groot 1968. Inleiding tot de Algemene Taalwetenschap. (Hoofstuk VIII.)

Hesseling 1922. Het Nederlands aan de Kaap tijdens Van Riebeeck, bl. 237-245.

Pauwels 1965b. Het Afrikaans, dochtertaal van het Nederlands, 51-70.

Den Besten 1988. Universal-Grammatik und/oder Zweitsprachenerwerb: Der Fall Afrikaans.

Den Besten 1997. Kreol-Portugiesisch in Süd-Afrika: Malaio- oder Indo-Portugiesisch?, bl. 317-351.

Adone 2015. The Acquisition of Creole Languages. (Oor hoe kreooltale verwerf word as moedertale.)

Bickerton 1981. Roots of Language.

Buchstaller e.a. (eds.) 2014. Pidgins and Creoles beyond Africa-Europe Encounters.

Holm 1988. Pidgins and creoles. Theory and structure. (Vol. I.)

Holm 1989. Pidgins and creoles. (Vol. II.)

Kotzé, E.F. 1989. How creoloid can you be? Aspects of Malay Afrikaans, bl. 251-256.

Kotzé, E.F. 2001. Adjectival inflection in Afrikaans diachronics: An argument against the validity of creolization checklists, bl. 381-391.

Luraghi 2010. Causes of language change.

Luraghi & Bubenik (eds.) 2010. The Continuum Companion to Historical Linguistics.

Luraghi & Luraghi (eds.) 2013. The Bloomsbury Companion to Historical Linguistics.

McMahon 1994. Understanding language change. (Hoofstuk 10.)

McWhorter 2003. The power of Babel. (Hoofstuk 4, bl. 159-164.)

McWhorter 2005. Defining creole.

Poole 1999. An Introduction to Linguistics. (Hoofstuk 10.)

Raidt 1977. Afrikaans and “Malayo-Portuguese”. Light and shadow, bl. 71-78.

Romaine 1993. Pidgin and creole languages.

Roberge 1990. The ideological profile of Afrikaans historical linguistics, bl. 131-149.

Roberge 1994a. The formation of Afrikaans.

Roberge 2003. Afrikaans, bl. 15-40.

Roberge 2006a. The development of creolistics and the study of pidgin languages: An overview, bl. 2398-2413.

Roberge 2009. Afrikaans and creolization, bl. 209-233.

Tankersley 1984. The problem of the origin of Afrikaans: A critical survey. (M.A.)

Thomason & Kaufmann 1988. Language Contact, Creolization and Genetic Linguistics.

Trudgill 1983. On dialects. Social and Geographical Perspectives.

Van der Waal 2012. Purity and Creolization in Post-Apartheid Afrikaans Culture and Identity, bl. 446-463.

Stell, G. 2017. Social mobility as a factor in restructuring: Black Cape Dutch in perspective. Journal of Pidgin and Creole Languages, 32(1): 104-137.

 1. Afrikaans en taalverandering

De Villiers, M. 1978. Nederlands en Afrikaans. (Hoofstuk 3.)

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9.)

Raidt 1978b [1994c]. Enkele aspekte van taalverandering (Raidt 1994: 16-32).

Kirsten, J. 2016. Grammatikale verandering in Afrikaans van 1911-2016. Ongepubliseerde Ph.D.-proefskrif. Vanderbijlpark: Noordwes-Universiteit: Vaaldriehoekkampus.

4.1   Afrikaans word taal

 • Wat is taalverandering?

Grebe 1997. Die historiografie van Afrikaans in heroënskou. (Hoofstuk 2.)

Raidt 1984 [1994d]. Vrouetaal en taalverandering. (Raidt 1994: 175-216.)

Raidt 1997. Interferences, shift and loss of Dutch in South Africa, bl. 215-236.

Roux, S.P. 2001. ʼn Kritiese bespreking van taalverandering met verwysing na Afrikaans en sy variëteite.

Van Rensburg, M.C.J. 1985. Taalverandering.

Verhoef, M.M. Die internet as dinamiese taalomgewing: taalveranderingsverskynsels in Internetafrikaans, bl. 9-26. (Oor die uitwerking wat die internet kan hê op die sneller deurvoer van taalverandering in die Afrikaans die 21ste eeu.)

Daalder e.a. (reds.) 2004. Taal in verandering.

Koefoed & Van Marle 1978. Aspecten van taalveranderingen.

Noordegraaf 2004d. Van KaapschHollandsch naar Afrikaans: visies op verandering, bl. 169-184.

Pollmann 1982. Woorden, klanken, zinnen, talen, bl. 164-190.

Van der Horst, J.M. 2010. Met het oog op morgen: opstellen over taal, taalverandering en standaardtaal.

Van der Horst, J.M. 2013a. Op drift. Langetermijnontwikkelingen in taal, bl. 162-164.

Van der Horst, J.M. 2016. Staandend schommelen. Hoe begint taalverandering?, bl. 16-18.

Aitchison 2012a (4th ed.). Language change. Progress or decay?

Akmajian e.a. 2010. Linguistics: An Introduction to Language and Communication. (Hoofstuk 8.)

Baldi (ed.) 1991. Patterns of Change. Change of Patterns. Linguistic Change and Reconstruction Methodology.

Beard 2004. Language Change.

Bergmann e.a. (eds.) 2010. Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics. (Hoofstuk 13.)

Blake 2008. All about language. (Hoofstuk 12.)

Bybee 2015. Language Change.

Campbell, L. 2013. Historical Linguistics. An Introduction. (Hoofstukke 1, 2, 4, 7, 9-11.)

Croft 2000. Explaining Language Change.

Crowley & Bowen 2010. An Introduction to Historical Linguistics. (Hoofstukke oor taalverandering asook taalkontak.)

Deumert 2004a. Language standardization and language change: the dynamics of Cape Dutch.

Deumert & Mesthrie 2000. Language variation and change, bl. 114-147.

Durie & Ross 1996. The Comparative Method Reviewed: Regularity and Irregularity in Language Change.

Fromkin & Rodman 1974. An Introduction to Language. (Hoofstuk 8.)

Heine & Kuteva 2005. Language Contact and Grammatical Change.

Hickey (ed.) 2010b. Motives for Language Change.

Hock & Joseph 2009. Language History, Language Change, and Language Relationship: An Introduction to Historical and Comparative Linguistics.

Holmes 2001. An introduction to sociolinguistics. (Hoofstuk 9.)

Jahr 1999. Language change. Advances in historical sociolinguistics.

Janson, T. 2012. The History of Languages. An introduction. (Hoofstuk 13, bl. 195-196.)

Jeffers & Lehiste 1979. Principles and Methods of Historical Linguistics. (Hoofstuk 9.)

Jespersen 1922. Language. Its nature, development and origin. (Hoofstukke XVII en XVIII.)

Jones & Singh 2005. Exploring Language Change.

Joseph, B.D. & R.D. Janda (eds). 2003. The Handbook of Historical Linguistics.

Kell 1994. On Language Change. The Invisible Hand in Language.

Lass 1997. Historical Linguistics and Language Change.

Lightfoot 1991. How to Set Parameters: Arguments from Language Change.

Luraghi 2010. Causes of language change. In Luraghi, S. & V. Bubenik (eds.) 2010.

Matras & Bakker (eds.) 2013. Contact Languages. A Comprehensive Guide.

McMahon 1994. Understanding language change. (Hoofstukke 1-7.)

McWhorter 2003. The power of Babel. (Hoofstuk 6.)

Michael 2015. Social dimensions of language change, bl. 484-502.

Milroy 1997. Internal vs. external motivations for linguistic change.

Mufwene, S.S. 2008. Language Evolution. Contact, Competition and Change.

Newbrook e.a. 2013. Strange Linguistics. (Hoofstuk 1.)

O’Grady e.a. 1993. Contemporary Linguistics. An introduction. (Hoofstuk 7.)

Polomé (ed.) 1990. Research Guide on Language Change.

Ringe & Eska 2013. Historical linguistics. Toward a Twenty-First Century Reintegration. (Hoofstuk ???.)

Roberge 2002a. Afrikaans: considering origins, bl. 79-103.

Sanchez-Stockhammer (ed.) 2015. Can We Predict linguistic Change?

Sayce 2015 [1880]. Introduction to the Science of Language. 2 vol. (Hoofstuk 3.)

Shukla & Connor-Linton 2006. Language change, bl. 275-310.

Stadler, e.a. 2016. Momentum in Language Change.

Trask 1994. Language Change.

Trask 2010. Why do Languages Change?

Trask 2015. Trask’s Historical Linguistics. (Hoofstuk 1, e.v.)

Wagner e.a. (eds.) 2013. Scribes as Agents of Language Change.[3] (Vgl. veral Hoofstuk 1.)

Wardhaugh 2006. Introduction to Sociolinguistics. (Hoofstuk 8.)

Yule 2014. The study of language. (Hoofstuk 17.)

Van de Velde, F. 2017. Limits to language change. Nederlandse Taalkunde, 22(1): 79-85.

Van Gelderen, E. (ed.) 2016. Cyclical Change Continued. Amsterdam: John Benjamins.

Internetskakels

NEON 2013a. Structuur en geschiedenis van het Nederlands: Taalverandering in de 19e en 20e eeuw.

Wikipedia 2013 (122). Taalverandering.

 • Taalverandering: van Nederlands na Afrikaans

De Villiers, M. 1978. Nederlands en Afrikaans. (Hoofstuk 3.)

Van Eeden 1998. Afrikaans hoort by Nederlands. Ons Afrikaanse taalverdriet.

Van Eeden 2015a. Het Afrikaans bo Nederlands vir ons enige voordeel gebring? Nee, bl. 4-5.

Van Eeden 2015b. Nederlands wás taal van Afrikaners, bl. 11.

Van Keymeulen 2013. Het Afrikaans en de Nederlandse kustdialecten, bl. 303-319.

Janson, T. 2012. The History of Languages. An introduction. (Hoofstuk 13, bl. 195-196.)

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans.

4.4   Normale taalverandering

4.4.1         17de-eeuse Nederlands

Paardekooper 1990. Hollandse zeemanstaal en Afrikaanse waltaal.

Paardekooper 2002. Afrikaans is (in hoofdzaak) AT2, bl. 1-8.

Paardekooper 2003. Afrikaans is Amsterdams.

4.4.2         Woordeskat en idiomatiese uitdrukkings

Boshoff, S.P.E. 1947. Die woordeskat van die Afrikaner, bl. 73-95.

Büttner 1998. Soveel woorde in ons taal!, bl. 44.

Conradie, C.J. 1986. Taalgeskiedenis. (Hoofstuk 2, bl. 23-29.)

Conradie, C.J. 2014. Taalverandering in Afrikaans, bl. 61-90.

De Villiers, M. 1978. Nederlands en Afrikaans. (Hoofstuk 3, bl. 97-99.)

De Villiers, M. 1985. Afrikaans se rykdom lê ook in taal se verlede, bl. 16.

Eksteen 1969. Die leksikologie van Afrikaans, bl. 30-43.

Hattingh, M. 2003. Afrikaans se Nederlandse mammi had straks Oosterse pappi, bl. 13.

Heiberg 1957. Afrikaanse Visserstaal.

Malherbe, D.F. 1925. Afrikaanse spreekwoorde en verwante vorme.

Nienaber, G.S. 1953a. Oor Afrikaans, 2. (Hoofstukke II en V.)

Ponelis 1996. Variëteite van Nederlands in die agtiende eeu aan die Kaap, bl. 86-111.

Pheiffer 1989. Afrikaans en Standaard-Nederlands, bl. 91-93.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 177-186.)

Scholtz, J. du P. 1941a, 1975. Uit die geskiedenis van die naamgewing aan plante en diere in Afrikaans.

Scholtz, J. du P. 1963b. Nederlandse invloed op die Afrikaanse woordeskat, bl. 215-231.

Scholtz, J. du P. 1965e. Bydrae tot die geskiedenis van die Afrikaanse woordeskat, bl. 104-134.

Scholtz, J. du P. 1965f. Verdere bydrae tot die geskiedenis van die Afrikaanse woordeskat, bl. 135-145.

Scholtz, J. du P. 1965g. Leksikologiese aantekeninge uit ou Kaapse bronne, bl. 146-204.

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 49-55, 99-105.)

Scholtz, J. du P. 1985. Afrikaanse woorde en uitdrukkings – eiegoed of erfgoed, bl. 225-290.

Smith, J.J. 1962. Op ons taalakker.

Smith, J.J. 1965. Verouderde woorde en uitdrukkings in Afrikaans, bl. 170-184.

Van der Merwe, H.J.J.M. 1972. Die Afrikaanse woordeskat, bl. 111-147.

Liebenberg, H.C. 2005b. Dutch, Afrikaans and the inventories, bl. 36-38.

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstuk 4.)

Scholtz, J. du P. 1970b. Internal history of Afrikaans, bl. 80-113.

4.4.3         Woordvorming: samestellings en afleidings

Kempen 1962, 1969. Woordvorming en funksiewisseling in Afrikaans.

Raidt 1981. Oor die herkoms van die Afrikaanse reduplikasie, bl. 178-198.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 196-197.)

Anderson, S.R. 2015. Morphological change, bl. 264-285.

4.4.4         Die klankvorm van woorde en klankveranderings

De Villiers, M. 1958, 1970, 1987. Afrikaanse klankleer: fonetiek, fonologie en woordbou. (Hoofstuk V.)

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans.

Ponelis 1998. Standaardafrikaans en die Afrikaanse taalfamilie.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 197-206.)

Scholtz, J. du P. 1963a. Taalhistoriese opstelle: Voorstudies tot ’n geskiedenis van Afrikaans.

Scholtz, J. du P. 1965b. Afrikaans uit die Vroeë Tyd. Studies oor die Afrikaanse taal en literêre volkskultuur van voor 1875.

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 56-64.)

Garrett 2015. Sound change, bl. 227-248.

Hamann 2015. Phonological change, bl. 249-263.

Kiparsky 2003. The phonological basis of sound change, bl. 313-342.

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstukke 6 en 7.)

Solé & Recasens (eds.) 2012. The Initiation of Sound Change. Perception, production, and social factors.

Pinget, A. 2015. The actuation of sound change. Utrecht: LOT.

Raidt 1983. Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans, bl. 80-98.

4.4.4.1     Klankveranderings by konsonante

 1. Wegval van slot-|t|

Raidt 1974. Nederlandse en Kaapse spreektaal in die 17de en 18de eeu, bl. 90-104.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 198-200.) (Addisionele bronne word ook daar aangegee.)

Snyman, F.C. 1975. Die apokopee van slot-t in Afrikaans. (M.A.)

Snyman, F.C. 1979. Apokopee van die slot-t in die beskaafde Nederlandse omgangstaal van die 17de en 18de eeu, bl. 3-17.

 1. Uitstoting van intervokaliese konsonante

De Villiers, M. 1978. Nederlands en Afrikaans. (Hoofstuk 2, bl. 12-13.)

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 200-202.) (Addisionele bronne word ook daar aangegee.)

 • Sinkopee van intervokaliese /d/

De Villiers, M. 1978. Nederlands en Afrikaans. (Hoofstuk 2, bl. 12-13, Hoofstuk 3, bl. 79-82.)

Scholtz, J. du P. 1963c. Die intervokaliese d in Afrikaans, bl. 169-189.

Scholtz, J. du P. 1963d. Die intervokaliese velare frikatief in Afrikaans, bl. 190-207.

 1. Sinkopee van intervokaliese /x/

De Villiers, M. 1978. Nederlands en Afrikaans. (Hoofstuk 2, bl. 12-13, Hoofstuk 3, bl. 59-63, 79-82.)

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 200-202.) (Addisionele bronne word ook daar aangegee.)

Scholtz, J. du P. 1963c. Die intervokaliese d in Afrikaans, bl. 169-189.

Scholtz, J. du P. 1963d. Die intervokaliese velare frikatief in Afrikaans, bl. 190-207.

 1. Verswakking en sinkopee van intervokaliese /v/ en /b/

Ponelis 1974. Oor [n] > [ŋ], bl. 85-89.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 200-202.) (Addisionele bronne word ook daar aangegee.)

Scholtz, J. du P. 1963e. Woorde met sekondêre –ing in Afrikaans, bl. 208-214.

Scholtz, J. du P. 1972c. Intervokaliese labiodentale en bilabiale konsonante in Afrikaans, bl. 44-58.

Scholtz, J.du P. 1972d. Geskiedenis van die klankvorm van Afrikaanse woorde, bl. 59-105.

 1. Assimilasieverskynsels

De Villiers, M. 1987. Afrikaanse klankleer: fonetiek, fonologie en woordbou. (Hoofstuk V, bl. 65-71.)

Scholtz, J.du P. 1972d. Geskiedenis van die klankvorm van Afrikaanse woorde, bl. 59-105.

Venter, H. 1983. Assimilasie in Afrikaans, bl. 671-674.

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstuk 7.)

Raidt 1983. Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans.

4.4.4.2     Vokalisme

De Villiers, M. 1978. Nederlands en Afrikaans. (Hoofstuk 3, bl. 63-64.)

De Villiers, M. 1987. Afrikaanse klankleer: fonetiek, fonologie en woordbou. (Hoofstuk V.)

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 203-206.) (Addisionele bronne word ook daar aangegee.)

Van Rensburg, M.C.J. 1981a. Aspekte van die verhoging van vokale in Afrikaans, bl. 118-152.

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstukke 6 en 7.)

Raidt 1983. Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans.

4.4.5         Sinsbou

De Villiers, M. 1978. Nederlands en Afrikaans. (Hoofstuk 3, bl. 93-96.)

Ponelis 1998. Standaardafrikaans en die Afrikaanse taalfamilie.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 221-230.) (Addisionele bronne word ook daar aangegee.)

Janson, T. 2012. The History of Languages. An introduction. (Hoofstuk 13, bl. 195-196.)

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans.

Raidt 1983. Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans.

4.4.5.1     Volgorde in die sin

Conradie, C.J. 2014. Taalverandering in Afrikaans, bl. 74-76.

Pauwels 1965c. De volgorde van verbogen verbale vormen in het Nederlands, bl. 105-110.

Pheiffer 1978. Verbale vorme in die Kaapse Hugenote se taal, bl. 78-86.

Ponelis 1979. Afrikaanse sintaksis.

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans.

Ponelis 1998. Standaardafrikaans en die Afrikaanse taalfamilie.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 229-230.)

Janson, T. 2012. The History of Languages. An introduction. (Hoofstuk 13, bl. 195-196.)

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstukke 11 en 12.)

Raidt 1983. Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans.

4.4.5.2     Infinitiefsinne

Ponelis 1979. Afrikaanse sintaksis. (Hoofstuk 17, bl. 429-433, Hoofstuk 18, bl. 456-457.)

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 228.)

Van Schoor, J.L. 1983. Die grammatika van Standaard-Afrikaans. (Hoofstuk 7, bl. 207-209.)

Raidt 1983. Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans.

4.4.5.3     Die verbale hendiadis

Conradie, C.J. 2014. Taalverandering in Afrikaans, bl. 74-76.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 228-229.)

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 90-98.)

Luther, J. 2017. Wat ek vandag wil kom loop staan vertel. Geplaas 21 Sept. 2017. http://www.neerlandistiek.nl/2017/09/wat-ek-vandag-wil-kom-loop-staan-vertel/

4.4.5.4     Die “dubbele’ ontkenning

Biberauer 2010. Kenner van ons nie’s, bl. 6.

Carstens, W.A.M. 2011. Norme vir Afrikaans. (Hoofstuk 3, bl. 55-59 – verskeie ander bronne word ook daar vermeld.)

Conradie, C.J. 2014. Taalverandering in Afrikaans, bl. 75-76.

De Stadler, L.G. 1989. Afrikaanse semantiek. (Hoofstuk 12, 273-321.)

De Villiers, M. 1978. Nederlands en Afrikaans. (Hoofstuk 3, bl. 96.)

De Villiers, M. 1983. Afrikaanse grammatika vir volwassenes. (Hoofstuk 8, 204-207.)

Nienaber, G.S. 1934. Oor die Afrikaanse taal. (Hoofstuk II, bl. 84-162.)

Nienaber, G.S. 1965. Iets anders oor die ontkenning in Afrikaans, bl. 22-38.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 222-224.)

Scholtz, J. du P. 1965h. ʼn Afrikaanse brief van 1851, bl. 22-24.

Scholtz, J. du P. 1965i. Meurant se Afrikaans in 1844-1850, bl. 41-43.

Scholtz, J. du P. 1965k. Boniface se Afrikaans, 1830-1832, bl. 90-91.

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 90-91.)

Uys 1967. Iets oor ontkenning in Afrikaans en Nederlands, bl. 27-33.

Van Rensburg, M.C.J. 1990. Taalvariëteite en die wording van Afrikaans in Afrika, bl. 59-61.

Van Schoor, J.L. 1983. Die grammatika van Standaard-Afrikaans. (Hoofstuk 14, bl. 337-443.)

Waher 1978. Die probleem van die bereik van die ontkenning met spesiale verwysing na Afrikaans. (Ph.D.)

Dorren 2011b. Die ondubbelzinnigheid van onze ontkenningen, bl. 352.

Paardekooper 2002. Afrikaans is (in hoofdzaak) AT2, bl. 6-7.

Pauwels 1958. Het dialect van Aarschot en omgeving. (Aanhangsel: “De expletieve ontkenning nie(t) aan het einde van de zin in het Zuidnederlands en het Afrikaans.”)

Den Besten 2012 (1986). Double negation and the genesis of Afrikaans, bl. 221-256.

Donaldson 1993. A Grammar of Afrikaans. (Hoofstuk 13, bl. 401-419.)

Hansen, M.M. & Visconti (eds.) 2014. The Diachrony of Negation. (‘n Agtergrondsbron oor ontkenning, ook in ander tale.)

Huddlestone 2010. Negative indefinites in Afrikaans. (Ph.D.)

Janson, T. 2012. The History of Languages. An introduction. (Hoofstuk 13, bl. 195-196.)

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstuk 15.)

Raidt 1983. Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans.

Ziegeler, D. & Z. Bao (eds.) 2017. Negation and Contact. With special focus on Singapore English. Amsterdam: John Benjamins.

 • Taalkontak en -beïnvloeding

4.5.1         Wat is taalkontak?

De Villiers, M. 1985. Afrikaans se rykdom lê ook in taal se verlede, bl. 16.

Braunmüller e.a. (eds.) 2014. Stability and Divergence in Language Contact. Factors and Mechanisms.

Donaldson 1991. The influence of English on Afrikaans. A case study of language change in a language contact situation.

Gorovich & Mozzillo (eds.) 2015. Language Contact: Mobility, Borders, and Urbanization.

Heine & Kuteva 2005. Language Contact and Grammatical Change.

Lim & Ansaldo 2015. Languages in Contact.

Matras & Bakker (eds.) 2013. Contact Languages. A Comprehensive Guide.

McMahon 1994. Understanding language change. (Hoofstuk 8.)

Nicolaï (ed.) 2014. Questioning Language Contact. Limits of Contact, Contact at its Limits.

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstukke 4, 16.)

Thomason 2001. Language Contact – An Introduction.

Thomason & Kaufmann 1988. Language Contact, Creolization and Genetic Linguistics.

Uthemere (ed.) 2013. Language Contact. A Multidimensional Perspective.

Van Coetsem 1988. Loan phonology and the two transfer types in language contact.

Weinreich 1963. Languages in Contact.

Winford 2002. An Introduction to Contact Linguistics.

Zenner & Kristiansen (reds.) 2013. New perspectives on lexical borrowing.

Cutler, C.; Z. Vrzić & P. Angermeyer (eds.) 2017. Language Contact in Africa and the African Diaspora in the Americas. In honor of John V. Singler. Amsterdam: John Benjamins

Internetskakels

Wikipedia 2014 (117). Taalkontak.

Wikipedia 2014 (118). Language contact.

4.5.2         Taalkontak en interaksie voor 1800

4.5.2.1     Kontak met Khoi-stamme

Boshoff, S.P.E. 1921. Volk en taal van Suid-Afrika.

Conradie & Groenewald 2014. Die ontstaan en vestiging van Afrikaans, bl. 34-42.

Eksteen 1989. Die Afrikaanse woordeskat, bl. 372-381.

Groenewald, G.J. 2002. Slawe, Khoekhoens en Nederlandse pidgins aan die Kaap, ca. 1590-1720.

Hattingh, M. 2003. Afrikaans se Nederlandse mammi had straks Oosterse pappi, bl. 13.

Links 1983b. Khoi-invloed op die spreektaal van Kharkams, bl. 325-332.

Nienaber, G.S. 1953a. Oor Afrikaans, dl. 11. (Hoofstukke III en V.)

Nienaber, G.S. 1953b. Hottentotte en Afrikaans. Die tydperk 1662-1708.

Nienaber, G.S. 1953c. Hottentotte en Afrikaans. Die tydperk 1662-1708, bl. 10-11.

Nienaber, G.S. 1953d. Hottentotte en Afrikaans. Die tydperk 1662-1708, bl. 14-15.

Nienaber, G.S. 1953e. Hottentotte en Afrikaans. Die tydperk 1708-1750, bl. 8-9.

Nienaber, G.S. 1953f. Hottentotte en Afrikaans. Die tydperk 1750-1800, bl. 6-9.

Nienaber, G.S. 1994c. Khoekhoe en Afrikaans in gesprek.

Nienaber, G.S. 1994d. Pa-hulle is kreools, bl. 14-67.

Nienaber, G.S. 1989a. Khoekhoense stamname: ’n voorlopige verkenning.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 190-191.)

Scholtz, J. du P. 1972b. Boustowwe vir ’n historiese woordeboek van Afrikaans, bl. 124-126.

Scholtz, J. du P. 1941a, 1975. Naamgewing aan plante en diere in Afrikaans.

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Afdeling II, bl. 100-101.)

Van Rensburg, C. (M.C.J.) 2012. So kry ons Afrikaans.

4.5.2.2     Kontak met Oosterse slawe

Boshoff, S.P.E. 1921. Volk en taal van Suid-Afrika.

Eksteen 1969. Die leksikologie van Afrikaans, bl. 30-43.

Eksteen 1989. Die Afrikaanse woordeskat, bl. 372-381.

Franken 1953. Taalhistoriese bydraes, bl. 105-115.

Kotzé, E.F. 1983a. Variasiepatrone in Maleier-Afrikaans. (Ph.D.)

Kotzé, E.F. 1983b. Die invloed van Islam op die lewenspatroon, struktuur en taalgebruik van die Kaapse Maleiergemeenskap, bl. 307-312.

Nienaber, G.S. 1953a. Oor Afrikaans, 2. (Hoofstukke III en V.)

Poole, C.H. 1951. ʼn Kritiese beskouing van die Maleise en Portugese woorde in Afrikaans.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 186-190.)

Scholtz, J. du P. 1965e. Bydrae tot die geskiedenis van die Afrikaanse woordeskat, bl. 104-134.

Scholtz, J. du P. 1972b. Boustowwe vir ’n historiese woordeboek van Afrikaans, bl. 124-126.

Scholtz, J. du P. 1941a, 1975. Naamgewing aan plante en diere in Afrikaans.

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Afdeling II, bl. 100-101.)

Van der Merwe, H.J.J.M. 1972. Die Afrikaanse woordeskat, bl. 111-147.

Davids 1994b. Afrikaans – die produk van akkulturasie, bl. 110-119.

Davids 2011. The Afrikaans of the Cape Muslims from 1815 to 1915.

Scholtz, J. du P. 1970b. Internal history of Afrikaans, bl. 80-113.

Koops, E. 2017. Top 50 – Nederlandse woorden uit het Maleis & Indonesisch. Geplaas 2 Feb. 2017.  https://historiek.net/top-50-nederlandse-woorden-maleis-indonesisch/66844/

4.5.2.3     Kontak met Europese sprekers en tale

Eksteen 1989. Die Afrikaanse woordeskat, bl. 372-381.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 191-194.)

Scholtz, J. du P. 1963b. Nederlandse invloed op die Afrikaanse woordeskat, bl. 215-231.

Scholtz, J. du P. 1972b. Boustowwe vir ’n historiese woordeboek van Afrikaans, bl. 106-180.

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 99-100.)

Trümpelmann 1968. Die Duitse bydrae tot die ontwikkeling van Suid-Afrika, bl. 45-51.

Waher 2001. Woorde wat wegraak: oorgeërfde Franse leenwoorde in Afrikaans, bl. 157-163.

Bergerson 2011. Apperception and Linguistic Contact between German and Afrikaans. (Hoofstuk IV.) (Ph.D.) (Oor Duitse invloed.)

Poplack, S. 2017. Borrowing. Loanwords in the Speech Community and in the Grammar. Oxford: Oxford University Press.

4.5.2.4     Kontak met inheemse sprekers en tale

Boshoff, S.P.E. 1921. Volk en taal van Suid-Afrika.

Eksteen 1969. Die leksikologie van Afrikaans, bl. 30-43.

Eksteen 1989. Die Afrikaanse woordeskat, bl. 372-381.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 194-195.)

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 100-101.)

Van der Merwe, H.J.J.M. 1972. Die Afrikaanse woordeskat, bl. 111-147.

4.5.3         Aard van die kontak

4.5.4         Kontak met Engels

Basson e.a. 1982. Afrikaans vir die student: Die suiwer woord.

Carstens, W.A.M. 2011. Norme vir Afrikaans. (Hoofstuk 7, bl. 311-326; vgl. ook bl. 307 vir meer bronne oor taalsuiwerheid en wat dit behels.)

Combrink, J.G.H. 1984. Wat is ʼn Anglisisme?, bl. 83-106.

Eksteen 1989. Die Afrikaanse woordeskat, bl. 372-381.

Le Roux, T.H. 1962. Afrikaanse taalstudies. (bl. 223-251 oor anglisismes.)

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 195-196.)

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 104-105.)

Terblanche, H.J. 1975c. Die invloed van Engels op Afrikaans, bl. 140-143.

Van Rensburg e.a. 1997. Afrikaans in Afrika. (Hoofstuk 4, bl. 47-50.)

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstuk 4, bl. 113-120.)

Raidt 1983. Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans, bl. 73-77.

 • Diglossie en tweetaligheid

4.6  Taalversteuring

Ponelis 1989b. Nederlands-Afrikaans: die Europese agtergrond van Afrikaans, bl. 67-69.

Ponelis 1998. Standaardafrikaans en die Afrikaanse taalfamilie. (Hoofstuk 2, bl. 4-6.)

4.6.1         Vereenvoudiging as gevolg van gebrekkige aanleer

Ponelis 1998. Standaardafrikaans en die Afrikaanse taalfamilie. (Hoofstuk 5.)

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans.

4.6.1.1     Die verbale sisteem

Loubser, J.E. 1961. Die saamgestelde verbale vorm van Nederlands na Afrikaans.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 216-221.)

Ponelis 1988a. Afrikaans en taalversteuring, bl. 119-149.

Scholtz, J. du P. 1972e. Werkwoordelike vorme in vroeë Kaapse bronne, bl. 1-34.

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 79-89.)

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstukke 11 en 13.)

Raidt 1983. Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans.

 1. Defleksie

Conradie, C.J. 2014. Taalverandering in Afrikaans, bl. 71-72.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 218-219.)

Scholtz, J. du P. 1972e. Werkwoordelike vorme in vroeë Kaapse bronne, bl. 1-34.

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 80-81.)

 1. Tempusverlies

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 218-219.)

Scholtz, J. du P. 1963h. Die ontstaan van die Afrikaanse werkwoordelike vormstelsel, bl. 9-51.

Scholtz, J. du P. 1972e. Werkwoordelike vorme in vroeë Kaapse bronne, bl. 1-34.

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 85-86.)

Van Huyssteen, G.B. 2016d. Waar het vandaan gekom het, bl. 23.

Kirsten, J. 2016. Grammatikale verandering in Afrikaans van 1911-2016. Ongepubliseerde Ph.D.-proefskrif. Vanderbijlpark: Noordwes-Universiteit: Vaaldriehoekkampus. (Hoofstuk 4.)

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstuk 14.)

Raidt 1983. Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans.

 • Regularisering van voltooide deelwoorde

Conradie, C.J. 1979. Die diachronie van die voltooide deelwoord in Afrikaans. (Ph.D.)

Conradie, C.J. 2014. Taalverandering in Afrikaans, bl. 72-73.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 219-220.)

Scholtz, J. du P. 1963h. Die ontstaan van die Afrikaanse werkwoordelike vormstelsel, bl. 9-51.

Scholtz, J. du P. 1972e. Werkwoordelike vorme in vroeë Kaapse bronne., bl. 1-34.

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 82-85.)

Snyman, F.C. 1975. Die apokopee van slot-t in Afrikaans. (M.A.)

 1. Verlies van infinitief

Conradie, C.J. 2014. Taalverandering in Afrikaans, bl. 70.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 220.)

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 81-82.)

Van Schoor, J.L. 1983. Die grammatika van Standaard-Afrikaans. (Hoofstuk 7, bl. 207-209.)

Raidt 1983. Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans.

4.6.1.2     Die nominale sisteem

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 206-216.)

Hoge, J. 1932. Ondersoekings oor die gebruik van die verkleinwoord in Afrikaans.

Nienaber, G.S. 1934. Oor die Afrikaanse taal. (Hoofstuk I, bl. 67-83.)

Ponelis 1988a. Afrikaans en taalversteuring, bl. 119-149.

Ponelis 1988b. Historiese verband van die Afrikaanse diminutiefsvorm, bl. 311-326.

Scholtz, J. du P. 1963i. Die geskiedenis van die persoonlike en besitlike voornaamwoorde in Afrikaans, bl. 91-110.

Scholtz, J. du P. 1963j. Aanvulling by: Die geskiedenis van die persoonlike en besitlike voornaamwoorde in Afrikaans, bl. 111-121.

Scholtz, J. du P. 1963k. Die ondergang van die nominale tweeklassesisteem in Afrikaans, bl. 122-145.

Scholtz, J. du P. 1963l. Reduplikasieverskynsels in Afrikaans, bl. 146-161.

Sieberhagen 1949. Die meervoudsvorming in Afrikaans: beskrywend en verklarend.

Kirsner 2014. Quantitative-Qualitative Analyses of Dutch and Afrikaans Grammar and Lexicon.

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstukke 8, 16.)

Scholtz, J. du P. 1970b. Internal history of Afrikaans, bl. 80-113.

Raidt 1983. Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans.

 1. Selfstandige naamwoorde

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 207-210.)

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 72-78.)

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstuk 8.)

 1. Bepaalde lidwoord

Raidt 1968. Geskiedenis van die byvoeglike verbuiging in Nederlands en Afrikaans, bl. 115-184.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 208.)

 • Aanwysende en betreklike voornaamwoorde

Basson, M.E. 1984. Die ontwikkeling van die relatief in Afrikaans. (M.A.)

Conradie, C.J. 2014. Taalverandering in Afrikaans, bl. 66-68.

Raidt 1968. Geskiedenis van die byvoeglike verbuiging in Nederlands en Afrikaans, bl. 115-184.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 207-210.)

Scholtz, J. du P. 1963k. Die ondergang van die nominale tweeklassesisteem in Afrikaans, bl. 122-145.

Scholtz, J. du P. 1972f. Verdwyning van genusverskil in wordende Afrikaans, bl. 35-43.

Kirsten, J. 2016. Grammatikale verandering in Afrikaans van 1911-2016. Ongepubliseerde Ph.D.-proefskrif. Vanderbijlpark: Noordwes-Universiteit: Vaaldriehoekkampus. (Hoofstyk 5, bl. 208-222.)

Die geskiedenis van die persoonlike en besitlike voornaamwoorde in Afrikaans

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 212-216.)

Scholtz, J. du P. 1963j. Aanvulling by: Die geskiedenis van die persoonlike en besitlike voornaamwoorde in Afrikaans, bl. 111-121.

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstuk 9.)

4.6.2         Spesifieke versteuringsverskynsels

4.6.1         Reduplikasie

Botha, R.P. 1984. A Galilean analysis of Afrikaans reduplication.

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 225-226.)

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 93-95.)

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstuk 17, bl. 567-574.)

4.6.2         Die objekskonstruksie met vir

Carstens, W.A.M. 2011. Norme vir Afrikaans. (Hoofstuk 3, bl. 59-62.)

Raidt 1991a. Afrikaans en sy Europese verlede. (Hoofstuk 9, bl. 225-226.)

Scholtz, J. du P. 1963l. Reduplikasieverskynsels in Afrikaans, bl. 146-161.

Scholtz, J. du P. 1980. Wording en ontwikkeling van Afrikaans. (Deel II, bl. 93-95.)

Den Besten 2000. The slaves’ languages in the Dutch Cape Colony and Afrikaans vir.

4.7   Gevolgtrekkings

4.7.1         Taalvariasie

Raidt 1984 [1994d]. Vrouetaal en taalverandering. (Raidt 1994: 175-216.)

Raidt 1986. Taalvariasie in agtiende-eeuse vrouetaal, bl. 101-145.

Van Rensburg, M.C.J. 1976. Die bestaan van taalvariasie in Afrikaans, bl. 15-20.

Van Rensburg, M.C.J. 1980. Fasette van die studie van niestandaard-Afrikaans, bl. 71-98.

Van Rensburg, M.C.J. 1985. Taalverandering.

Van Rensburg, M.C.J. & J.G.H. Combrink 1984. Transvaalse Afrikaans, bl. 107-133.

Cacoullos e.a. (eds.) 2014. Linguistic Variation: Confronting Fact and Theory.

Chambers & Schilling (eds.) 2013. The Handbook of Language Variation and Change.

Conradie, C.J. & A.E. Coetzee 2013. Afrikaans, bl. 897-917.

Fried e.a. (eds.) 2010. Variation and Change: Pragmatic perspectives.

Ponelis 1993. The Development of Afrikaans. (Hoofstuk 5.)

4.7.2         Kombinasie van prosesse

Samevatting

[1] Vgl. A. Louw 2000 oor Deumert se bekendmaking met Afrikaans en die studie wat sy verder hieroor onderneem het.

[2] Sien L. Spies 2015 se reaksie op hierdie standpunt.

[3] In hierdie boek word die rol bespreek wat die oorskrywers (“scribes”) van tekste gespeel het in die rekordhouding van taalverandering. In veral die middeleeue was dit ’n faktor om in ag te neem, want ten einde te bepaal hoe tale ontwikkel het in die verlede, is daar geskrewe rekords nodig. Die oorskrywers kon foute gemaak het in hulle eie dokumenteringsproses en dit kon gelei het tot afleidings dat tale wel oor tyd verander het. Hierdie boek ondersoek hierdie belangrike verskynsel.